საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია