საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020 წლები)