საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოში ინკლუზიური პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების შეფასება