საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე