სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები

INTAS-97-2126. A New Approach to Analysing Fuzzy Data and Decision-making Regarding the Possibility of Earthquake Occurrence. Project Co-ordinator: Francisco Criado Torralba

1998-2000.

 

„ სხვადასხვა გეოფიზიკური ველების ცვლილებების შესწავლა ძლიერი მიწისძვრების რეტროსპექტული მონაცემების საფუძველზე“ 1999-2000. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

 

„ატმოსფერული წინამორბედების კვლევა კავკასიის ძლიერი მიწისძვრებისთვის“ 2001. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

 

„ძლიერი მიწისძვრების წინამორბედების და მაინიცირებელი ფაქტორების შესწავლა თურქეთის და საბერძნეთის სეისმოაქტიური რეგიონებისთვის“. 2003-2004 საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

 

კავკასიის მიწისძვრების წინამორბედებისა და ტრიგერული ფაქტორების კვლევა.

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.   2005- 2006

 

UNDP (United Nations Development Program). 2009-2010.

 

International Scientific Program DEMETER. CNES (Centre National d’Etudes Spatiales.France), 2004-2010. http://smsc.cnes.fr/

 

MIT Caucasus Geodynamics Project. Grant of National Scientific Foundation. USA (NSF), 2009-2010.     

„მიწისძვრის წინ არსეული მეტად დაბალი სიხშირის/დაბალი სიხშირის (მდს/დს) ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ქსელის საქართველოში მოწყობის საპილოტე პროექტი“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017


Announcement of opportunity DEMETER Call for scientific research proposals

The letter Georgia-USA