საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონ(ებ)ი: (+995 555) 39 25 45    
ელ-ფოსტა: hazards@gtu.edu.ge

Web:  https://gtu.ge/hazards/