მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM)
საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით
2015 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ახორციელებს ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამებს ერაზმუს+ (Erasmus+) პირველი აქტივობის (ინდივიდუალური სასწავლო მობილობა) ფარგლებში - საერთაშორისო მობილობას კრედიტების დაგროვებით - International Credit Mobility (ICM).

ზოგადი გზამკვლევი Erasmus+ მობილობის მსურველი სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის

მიმდინარე წლის 12 სექტემბრიდან განახლდება საინფორმაციო შეხვედრები, რომელიც ყოველ ორშაბათს, 14:00 საათზე, ჩატარდება სტუდენტებისთვის და ყოველ პარასკევს, 11:00 საათზე - თანამშრომლებისთვის.

შექმნილი ვითარების მიხედვით, თუ შეხვედრები ონლაინრეჟიმში წარიმართება, ონლაინკონსულტაციაზე დასასწრებად საჭიროა webex-ის აპლიკაცია https://www.webex.com/
შეხვედრის ლინკი
Marika Zviadadze's Personal Room
https://meetingsamer37.webex.com/meet/pr1267627401 | 1267627401

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს შეუძლიათ, შეუერთდნენ ჯგუფს ფეისბუკ გვერდზეც https://www.facebook.com/groups/286382296009266.მიმდინარე კონკურსები - 2022/2023 სასწავლო წლის საშემოდგომო / საგაზაფხულო სემესტრებისთვის

თურქეთი:

საფრანგეთი:

პოლონეთი

პოლონეთი:


სტუდენტთა მობილობა

 • ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობა 1 ან 2 სემესტრით. უცხოეთში გატარებული სასწავლო პერიოდი უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტის სასწავლო პროგრამას გამგზავნ უნივერსიტეტში.
ICM პროგრამა ფარავს მგზავრობის ხარჯებს ttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en და გასცემს სტიპენდიებს.
ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა სტუდენტებისთვის განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის შესაბამისად, საშუალოდ: 

დანია, ირლანდია, საფრანგეთი, იტალია, ავსტრია, ფინეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია

850 ევრო

ბელგია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, გერმანია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, სლოვენია, ისლანდია, თურქეთი

800 ევრო

ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, ლიეტუვა, უნგრეთი, მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, მაკედონია

750 ევრო

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: 

 • სტუდენტებს, რომლებიც კონკურსის მიმდინარეობისას ირიცხებიან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შესაბამის საფეხურზე 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება არ შეუძლიათ:

 • ბაკალავრიატში სწავლების პირველი და დამამთავრებელი წლის სტუდენტებს; გამონაკლისის სახით, დასაშვებია საერთაშორისო მობილობის კონკურსში მონაწილეობა საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი წლის პირველ სემესტრში; 
 • სწავლების დამამთავრებელი წლის მაგისტრანტებს; გამონაკლისის სახით, დასაშვებია საერთაშორისო მობილობის მობილობის კონკურსში მონაწილეობა სამაგისტრო პროგრამის დამამთავრებელი წლის პირველ სემესტრში; 
 • სწავლების დამამთავრებელი წლის დოქტორანტებს; გამონაკლისის სახით, დასაშვებია საერთაშორისო მობილობის მობილობის კონკურსში მონაწილეობა სადოქტორო პროგრამის დამამთავრებელი წლის პირველი სემესტრში; 
 • Erasmus+ პროგრამით საერთაშორისო მობილობისას ყველა საფეხურის სტუდენტებს, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ Erasmus+ გრანტი იმავე საფეხურზე და მათი მობილობის პერიოდი დაგეგმილი მობილობის ჩათვლით აღემატება 12 თვეს; 
 • აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტებს. 

დოკუმენტები კონკურსში მონაწილეობისათვის:

სტუდენტი (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)

 • პირადობის მოწმობის /პასპორტის ასლი
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ, სწავლების წლის/საფეხურის მითითები
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ინგლისურ ენაზე) 
 • EUROPASS CV (ინგლისურენაზე) 
 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე) 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (თუ კონკურსანტს მიღებული აქვს წინა განათლება შესაბამისენოვან პროგრამაზე, სერტიფიკატი/ცნობა აღარ მოითხოვება);
 • შესაბამისი ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (თუ კანდიდატს მიღებული აქვს წინა განათლება ინგლისურენოვან პროგრამაზე, სერტიფიკატი/ცნობა აღარ მოითხოვება)
 • ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე) 
 • შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (ინგლისურ ენაზე) 
 • სარეკომენდაციო წერილი/წერილები (ინგლისურ ენაზე) 
 • ეკონომიკური, სოციალური ან ჯანმრთელობის პრობლემის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში) (ინგლისურ ენაზე) 
 •  წინა საფეხურზე მიღებული უმაღლესი განათლების დიპლომი და დანართი (არსებობის შემთხვევაში) ან აკადემიური ცნობა (ინგლისურ ენაზე);
 • კვლევის გეგმა (ინგლისურ ენაზე) (დოქტორანტებისთვის, აგრეთვე, მაგისტრატურის სწავლების დამამთავრებელი წლის სტუდენტებისთვის);
 • დამატებითი ინფორმაცია კონკურსანტის შესახებ (კონფერენციებში, სპორტულ, თვითშემოქმედებით და სხვა სტუდენტურ ღონისძიებებში მონაწილეობა);
 • ბოლოს მიღებული უმაღლესი განათლების საფეხურის დიპლომი და დანართი (ინგლისურ ენაზე) (არსებობის შემთხვევაში)
 • კვლევის გეგმა (ინგლისურ ენაზე) (მხოლოდ დოქტორანტებისთვის)
 • მხარდაჭერის წერილი მიმღები უნივერსიტეტის პროფესორის /ადმინისტრაციული ერთეულისგან (ინგლისურ ენაზე) (ოფიციალური დოკუმენტი სავალდებულო არ არის. საკმარისია ელექტრონული ფოსტით მიღებული თანხმობა) (მხოლოდ დოქტორანტებისთვის, აგრეთვე, მაგისტრატურის სწავლების დამამთავრებელი წლის სტუდენტებისთვის). 

აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა

 • სწავლების მიზნით: 
  აკადემიურ პერსონალს საშუალება ეძლევა, ასწავლოს და ჩაატაროს ლექციები პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
 • ტრეინინგის მიზნით: 
  აღნიშნული აქტივობის მიზანია უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა პარტნიორ უნივერსიტეტში, ტრეინინგის (კონფერენციების გარდა) ან სამუშაოზე დაკვირვების (job shadowing) შესაძლებლობების შექმნით.

აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალზე ყოველდღიური გრანტის ოდენობა განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის შესაბამისად, საშუალოდ:

დანია, ირლანდია, ნიდერლანდები, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი

160 ევრო

ბელგია, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, უნგრეთი, ავსტრია, პოლონეთი, რუმინეთი, ფინეთი, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, თურქეთი

140 ევრო

გერმანია, ესპანეთი, ლატვია, მალტა, პორტუგალია, სლოვაკეთი, იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია

120 ევრო

ესტონეთი, ხორვატია, ლიეტუვა,  ლიტვა, სლოვენია

100 ევრო

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: 

 • აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალს, რომელიც კონკურსის მიმდინარეობისას საქართველოს ტექნიკური უნიევრსიტეტის თანამშრომელია (შტატიანი ან ხელშეკრულებით მოწვეული თანამშრომელი)

დოკუმენტები კონკურსში მონაწილეობისათვის:

ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალი

 • პირადობის მოწმობის /პასპორტის ასლი
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ინგლისურ ენაზე)
 • EUROPASS CV (ინგლისურენაზე) 
 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე) 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის/სასწავლო კურსის სწავლების ენის ან ჩასატარებელი ღონისძიების/ღონისძიებების სამუშაო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (თუ კონკურსანტს მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება შესაბამის უცხოენოვან პროგრამაზე, სერტიფიკატი/ცნობა აღარ მოითხოვება);
 • შრომების სია (ინგლისურ ენაზე) (აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში); 
 • სარეკომენდაციო წერილი/წერილები (ინგლისურ ენაზე) 
 • ჯანმრთელობის პრობლემის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში) (ინგლისურ ენაზე);
 • ბოლოს მიღებული უმაღლესი განათლების საფეხურის დიპლომი და დანართი (ინგლისურ ენაზე)
 • აკადემიური საქმიანობის გეგმა (ინგლისურ ენაზე) (მხოლოდ აკადემიური პერსონალისთვის), ხელმოწერილი აპლიკანტისა და ვიზირებული შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ;
 • ადმინისტრაციული საქმიანობის გეგმა (ინგლისურ ენაზე) (მხოლოდ ადმინისტრაციული პერსონალისთვის), ხელმოწერილი აპლიკანტისა და ვიზირებული შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ; 
 • ობილობის ფარგლებში ჩასატარებელი სამუშაოს ვრცელი გეგმა (ინგლისურ ენაზე);
 • ცნობა უნივერსიტეტში დასაქმების შესახებ (ინგლისურ ენაზე);
 • დამატებითი ინფორმაცია კონკურსანტის შესახებ (საგრანტო პროექტებში, გამოფენებში, საზოგადოებრივ საქმიანობაში, შემოქმედებით და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა, საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა, აგრეთვე, მიღებული ჯილდოები, მაღალი რანგის პრემიები, საპატიო დოქტორობა და სხვა).

ერთნაირი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ: 

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე კონკურსანტებს; 
 • კონკურსანტებს, რომლებსაც მანამდე არ მიუღიათ გრანტები ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ მობილობის პროგრამების ფარგლებში; 
 • პირს, რომელიც დაგეგმილი კონკურსის გამოცხადებამდე არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში უწყვეტად იყო სტუ-ში აკადემიურ/ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე.

Erasmus+ Credit Mobility პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთათვის კონკურსი ცხადდება ორ ეტაპად:

 • მიმდინარე აკადემიური წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი მობილობებისთვის კონკურსი ჩატარდება ნოემბერში, საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა 15 ნოემბერი;
 • მომავალი აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში დაგეგმილი მობილობებისთვის კონკურსი ჩატარდება მიმდინარე წლის აპრილში, საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა 15 აპრილი.

შენიშვნა: საბუთების წარდგენის ბოლო ვადები შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული კოორდინატორი უნივერსიტეტის მოთხოვნების შესაბამისად. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების, შემოთავაზებული მობილობის ტიპებისა და ვადების შესახებ პერიოდულად გამოქვეყნდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.

აკადემიური მიმართულებებისა და კოდების განმარტებისთვის იხილეთ ბმული

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე ერაზმუს+ საერთაშორისო მობილობის პროგრამებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურს.

სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი (კოსტავას ქ. 77), II სართული, ოთახი N221

კონსულტაციები ყოველ ორშაბათს, 14:00 სთ.

ტელ.: (+995 32) 237 54 34;

ელ.ფოსტა: erasmusplus@gtu.ge 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N01-05-04/198  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N01-05-04/199  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და სტრატეგია


დასრულებული კონკურსები - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო და 2022/2023 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრები


დასრულებული კონკურსები - 2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
დასრულებული კონკურსები - 2021/2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2020/2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი


დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი


 დასრულებული კონკურსები - 2017-2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი 


დასრულებული კონკურსები

სასარგებლო ბმულები:

შენიშვნა: კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტი მობილობის პერიოდში სწავლის გადასახადისაგან არ თავისუფლდება  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

 

 • EQE
 • Erasmus
 • Emis
 • MES

 

0322 77 11 11