ცენტრის სამეცნიერო საბჭო

ირაკლი ჟორდანია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.
გიორგი მაღალაშვილი - განყოფილების გამგე,უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
თენგიზ ურუშაძე - განყოფილების გამგე,უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ოთარ ფარესიშვილი - განყოფილების გამგე,უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ზურაბ ლომსაძე - ცენტრის დირექტორი.
ლეო ჩიქავა -  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ქეთევან მახარაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ჯემალ მაჭავარიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ქეთევან ვეზირიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ნოდარ მირიანაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს მდივანი - მეცნიერი თანამშრომელი - რუსუდან ფირცხალავა.