ცენტრის მისია და ამოცანები
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის

მისია და ამოცანები

 

მისია

ქვეყნის წინაშე არსებული სოციალურ-ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს რესურსული პოტენციალის კვლევა, საწარმოო ძალთა მდგრადი განვითარების რეგიონული და დარგობრივი  ასპექტების ანალიზი და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.

ამოცანები

•         საქართველოს ბუნებრივი რესურსების კვლევა - მისი პოტენციალის განსაზღვრა-შეფასება, რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლილებების დინამიკის შესწავლა.

•         საქართველოს ადამიანური რესურსების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების დინამიკის, დემოგრაფიული პოტენციალის კვლავწარმოების პრობლემების, შრომითი რესურსების ფორმირების თავისებურებათა და  რესურსებით ეროვნული მეურნეობის  უზრუნველყოფის საკითხების შესწავლა.

•         ცენტრის მიერ წარმოებული კვლევის შედეგებისა და სხვა ობიექტური მონაცემების საფუძველზე ქვეყნის ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების მონაცემთა ბაზების შექმნა და  პერმანენტული განახლება.

•         ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების გამოყენების არსებული მდგომარეობისა  და პერსპექტივების შესწავლა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემების გათვალისწინებით, როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისე მისი ცალკეული მხარეების/რეგიონების მიხედვით, სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.

•         დასახული ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტის შედეგად ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, გარემოს დაცვისა და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის უზრუნველყოფის საქმეში სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის ხელშეწყობა, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე და 37-ე მუხლებით სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვის საგნადაა აღიარებული.