02 თებ

ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ონლაინ სასწავლო კურსები

ინფორმაცია,  რომელიც ეხება „ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს“ (TICA, Thailand International Cooperation Agency) მიერ, 2023 წლისთვის, 6 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შემოთავაზებულ ონლაინ სასწავლო კურსებს
01 თებ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პროფესორ ე. როჭიკაშვილთან  გამოცდები სასწავლო კურსში - „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში“  ჩატარდება კომპიუტერული  ცენტრი 1 -ში   ( პირველი კორპუსი, მე-6 სართული)
30 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
30 იან

ბრძანება 17.01.2023 № 13-05/2

ბრძანება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
30 იან

მაგისტრატურის საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები
30 იან

ბრძანება 16.01.23 № 13-05/1

ბრძანება  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კოლოკვიუმიების შეფასებისათვის კომისების შექმნის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

მთავარი




ამოცანები:

  1. დარგთაშორისი კვლევების ხელშეწყობა;
  2. სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობა;
  3. ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სასწავლო-კვლევით სფეროში;
  4. სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება ტრანსფერული უნარების შესაზენად;
  5. საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება (კონფერენციები თემატური სემინარები, სტატიები და სხვა);

 

ინსტიტუტის მართვა:

ინსტიტუტის დირექტორი - მარიამ ჩაცანაშვილი - პროფესორი, ი/მ დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,

მთავარი სპეციალისტი - ლევან სისვაძე - საჯარო მმართველობის დოქტორი


რეფერირების საბჭო: მარიამ ცაცანაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი); ვილჰელმ ჰაუზერი - (გერმანია), ქეთევან ჰაგერი – (გერმანია), მიხაელ როიტერი (ავსტრია); ელიკო ლამიხი (გერმანია) თამაზ მარსაგიშვილი (სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი); გივი ქოჩორაძე (ევროკომისიის საკონტაქტო პირი საქართველოში); გენადი იაშვილი (სტუ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსი); შოთა დოღონაძე (საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი).

 

სტრატეტია:

ინსტიტუტის განვითარების შესაძლებლობები გულისხმობს:

· ახალ დარგთაშორის კვლევებსა და მათემატიკურ მოდელირებზე პოზიციონირებას;

· სტუდენტისა და მკვლევარის პარტნიორობის პრინციპის გაღრმავებას;

· საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ფესტივალის ორგანიზებას ინსტიტუტში                      მომზადებულ ყველა დოქტორანტის მონაწილეობით (ალუმნი);

· ციფრული ჰუმანიტარიის (digital humanities) შემოტანას საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევებში;

· კვლევების განხორციელებაში სხვადასხვა დარგის კვლევით ინსტიტუტებთა მჭიდრო კავშირის დამყარებას და ერთობლივი კვლევების ორგანიზებას;

· საერთაშორისო გამოცემებში მონაწილეობა;

· კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციას სკოლებში. მიზანი: დოქტორანტებისთვის სწავლების უნარების განვითარება. მოსწავლეთა დაინტერესება კვლევითი საქმიანობით, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, სამეცნიერო საქმიანობისადმი ინტერესის გაღვივება და მეცნიერულ. პროფილის განსაზღვრაი ცოდნის პროპაგანდა.. განხორციელების ფორმა მოსწავლეთა ოლიმპიადა (VII-XII კლასები) „დემოკრატია და მოქალაქეობა“