27 მაი

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი - სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამა 2022

ინფორმაცია ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამის შესახებ 2022/23 წლისათვის
23 მაი

კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი

გრძელდება კურსდამთავრებულთა საჯარო ლექციების ციკლი, 27 მაისს 13.00 საათზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს დავით შოშიტაშვილი.
22 მაი

Invitation to the international conference at DSUIA

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs announces ІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-AND-PRACTICAL CONFERENCE Human Rights Protection in Ukraine in Martial Law: Key Problems and Their Solution scheduled on 24 June 2022
22 მაი

მივლინების ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორის ნინო ქავთარაძის Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის ფარგლებში მივლინების ანგარიში
22 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
20 მაი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ინფორმაცია ERASMUS+  გაცვლითი პროგრამის შესახებ სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის
ყველა სიახლის ნახვა

კვლევები

კვლევები:

ინსტიტუტი ახორციელებს დარგთაშორისი და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერას. დოქტორანტთა შერჩევა ხდება ინსტიტუტის კვლევითი თემატიკის მიხედვით. შერჩეულ სტუდენტებთან სადისერტაციო თემიდან გამომდინარე, ხორციელდება მეთოდური დახმარება, დარგობრივ ინსტიტუტებში მივლინება, ტრანსფერული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: პრეზენტაცია, მოდელირება, გადაწყვეტილების მომზადება, გამოგონების დაპატენტება და პატენტის მართვა; საჯარო-კერძო პარტნიორობა ინოვაციების მართვაში; მეცნიერთა სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა და სხვა.

ინსტიტუტი 2018 წლიდან ჩართულია ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დანტკიცებულია კომპლექსურ კვლევით პროგრამაში: „ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვის პრობლემები საქართველოში“.

პროგრამაში დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა მონაწილეობა განისაზღვრება კვლევითი თემატიკის მიხედვით სამიდან- ექვს თვემდე.

 

კვლევითი მიმართულებები:

1.         ინოვაციური სახელმწიფო სერვისები. ტექნოლოგიების მართვა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა;

2.         ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის იმპლემენტაციის პრობლემები;

3.         საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის მოდელები (PPP) –პოლიტიკურ-სამართლებრივი გარემო.