საერთაშორისო სტუდენტს

დოქტორანტურა

  • ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

 

ბიოსამედიცინო ინჟინერია  -აკრედიტებული

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ინჟინერიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 50 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ინგლისური. 

სწავლების საფასური - 12 500  ლარი

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

პროგრამის მიზანია მაღალი პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების  მქონე ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება მულტიდისციპლინარულ, ინტერნაციონალურ გარემოსთან სრულად ადაპტირება და ინტეგრაცია, სამეცნიერო -კვლევითი პროცესების განხორციელებისთვის.