მიღება

მობილობასთან დაკავშირებული დოკუმენტები

გარე მობილობა:

საქ. გან. მინისტრის ბრძ 10ნ უმაღ. საგანმ. დაწ.დან სხვა უმაღ. საგან. დაწ..ში გადასვლის წესი
სტუ-ს დებულება მაგისტრატურის შესახებ
სტუ-ს დოქტორანტურის დებულება
სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია
შიდა მობილობა:
საქ. გან. მინისტრის ბრძ 10ნ უმაღ. საგანმ. დაწ.დან სხვა უმაღ. საგან. დაწ..ში გადასვლის წესი
სტუ-ს დებულება მაგისტრატურის შესახებ
სტუ-ს დოქტორანტურის დებულება
სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია