ქართულენოვანი პროგრამები

კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი 

მიმართულება:  საინჟინრო 

პროგრამის მოცულობა: 120

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:  გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია:

  • თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისი, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება ენერგიის გარდაქმნის და/ან გენერაციის, გადაცემის, განაწილების, ელექტრომოხმარების და ციფრული მართვის ტექნოლოგიებში;
  • გამოუმუშაოს სტუდენტს ენერგეტიკულ დანადგარებსა და სისტემებში მიმდინარე პროცესების კრიტიკული ანალიზის, მოდელირების, დანადგარების მუშაობის საიმედოობისა და ენერგოეფექტურობის შეფასების, რთული ენერგეტიკული პრობლემების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიების უნარები კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
  • განუვითაროს სტუდენტს კომპლექსურ, არაპროგნოზირებად  სამუშაო გარემოში ენერგეტიკული და/ან ელექტრული დანადგარებისა და აპარატების მონტაჟის, გამართვისა და ექსპლუატაციის პროცესების ეფექტური მართვის, ასევე, ენერგოდანადგარების ფუნქციონირებისას მათი გარემოზე ზეგავლენის შეფასების უნარები სოციალური და პროფესიული პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით.

კვალიფიკაცია: პროექტების მენეჯმენტის მაგისტრი 

მიმართულება:  მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:  გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია მენეჯერების მომზადება, რომლებიც გადაწყვეტილების რაოდენობრივი მოდელების გამოყენებით, შეძლებენ საწარმოთა საქმიანობის სტრატეგიული და ფინანსური ანალიზის ჩატარებას, შესაბამისი რისკების შეფასებას და მათ ასახვას ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი ტექნოლოგიური ინოვაციების ასათვისებელ პროგრამებსა და პროექტებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ საწარმოო სისტემების, მათ შორის ლოგისტიკური სისტემების, თანამედროვე ინჟინერინგსა და მართვას.