ქართულენოვანი პროგრამები

კვალიფიკაცია : მშენებლობის ინჟინერიის   მაგისტრი

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მდგრადი მშენებლობის სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის მქონე  მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი მშენებლობის ინჟინერიის დარგში.

1: შესძინოს კურსდამთავრებულებს ტექნიკური, საინჟინრო, მართვითი და ლიდერის უნარები, საჯარო, კომერციული, საცხოვრებელი და/ან ინდუსტრიული  სტრუქტურების (ასევე მათი აღჭურვის) მონტაჟის, აგებისა და მათი შენარჩუნების ტექნოლოგიების ახალი სტრატეგიული მიდგომებით წარმართვისთვის;

2: შესძინოს კურსდამთავრებულებს თანამედროვე მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით სამშენებლო ინდუსტრიის შეცვლისა და განვითარებისათვის, მშენებლობის მდგრადობის  სავალდებულო მიზნებისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების პრინციპების დაცვით;

3: შესძინოს კურსდამთავრებულებს შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების დამოუკიდებლად წარმართვის მყარი საფუძველი. 

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული.

კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერიისა და მენეჯმენტის მაგისტრი

მიმართულება: საინჟინრო 

პროგრამის მოცულობა : 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური : 2250 ლარი

სწავლების ენა- ქართული

პროგრამის მიზანია:

მოამზადოს საინვესტიციო-სამშენებლო პროექტების, სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი, მშენებლობის სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის მქონე  მაღალკვალიფიციური მენეჯერები.

1: შესძინოს კურსდამთავრებულებს ახალი ინოვაციური მიდგომებით პროექტის მომზადების, სამშენებლო ბიზნეს-პროცესების დაგეგმვისა და წარმართვის, კოორდინირებისა და მონიტორინგის, სამშენებლო კომპანიის ცალკეული სამეურნეო რგოლის მაღალ ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტზე გათვლილი, ეფექტიანი გაძღოლის პრაქტიკული უნარები;

2: შესძინოს კურსდამთავრებულებს შენობების აგების, მონტაჟისა და აღჭურვის, საინჟინრო-ტექნიკური გადაწყვეტების პროგრესული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე დამყარებული ცოდნა.

3: შესძინოს კურსდამთავრებულებს შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების დამოუკიდებლად წარმართვის მყარი საფუძველი.