რუსულენოვანი პროგრამები

ფასიანი პროგრამა 

სწავლის საფასური- 2250 ლარი

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - არქიტექტურის ბაკალავრი

სწავლების ენა - რუსული

პროგრამის მიზანი

  • მოამზადოს ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, არქიტექტურის საფუძვლების, მისი არსის, განვითარების კანონზომიერებების, დაპროექტების ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნით აღჭურვილი, შემოქმედებითი და სივრცითი აზროვნების მქონე სპეციალისტი;
  • კურსდამთავრებულმა შესძლოს დამოუკიდებელი არქიტექტურული საქმიანობის უფლების მქონე პირის ხელმძღვანელობით და მითითებებით არქიტექტურული პრაქტიკული საქმიანობის წარმართვა, კერძოდ, ქალაქთმშენებლობითი, შენობა–ნაგებობების, მათი ინტერიერების და გარემოს დიზაინური ობიექტების დაპროექტება.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - ფიზიკა ან მათემატიკა.  

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, ქართული.