ქართულენოვანი პროგრამები

პრიორიტეტული პროგრამა 

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - არქიტექტურის ბაკალავრი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია:

  • მოამზადოს ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, არქიტექტურის საფუძვლების, მისი არსის, განვითარების კანონზომიერებების, დაპროექტების ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნით აღჭურვილი, შემოქმედებითი და სივრცითი აზროვნების მქონე სპეციალისტი.
  • კურსდამთავრებულმა შესძლოს დამოუკიდებელი არქიტექტურული საქმიანობის უფლების მქონე პირის ხელმძღვანელობით და მითითებებით არქიტექტურული პრაქტიკული საქმიანობის წარმართვა, კერძოდ, ქალაქთმშენებლობითი, შენობა–ნაგებობების, მათი ინტერიერების და გარემოს დიზაინური ობიექტების დაპროექტება.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - ფიზიკა ან მათემატიკა.

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

ფასიანი პროგრამა

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - დიზაინის ბაკალავრი

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული, დიზაინის ბაკალავრების მომზადება, რომელთაც ექნებათ მოდის დიზაინის ტექნოლოგიების სფეროს შესაბამისი ცოდნა და პრაქტიკული უნარი, როგორც მხატვრულ-ტექნიკურ მოდელირებაში, ასევე თანამედროვე ნოვატორულ და კრეატიულ ტექნოლოგიებში.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი -  მათემატიკა, ისტორია ან ხელოვნება. 

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.