კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველ ქართულ ანბანში და ძეგლებზე
GEO | ENG

 

პროგრამა


კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური
ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები
ძველქართულ ანბანსა და ძეგლებზე

 

საორგანიზაციო კომიტეტი:
თავმჯდომარე: აკადემიკოსი ა. ფრანგიშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი
თავმჯდომარის მოადგილე: რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში პროფესორი ზ. გასიტაშვილი
კონფერენციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. გვეტაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები,  პროფესორები: ლ. კლიმიაშვილი, ო. ზუმბურიძე, ქ. ქოქრაშვილი, რ. ქუთათელაძე, ი. კვესელავა, თ. ჯაგოდნიშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ი. გორგიძე, ბ. გითოლენდია.

პროგრამული კომიტეტის წევრები:
მამა ლევან მათეშვილი, მ. თოდუა, ნ. მახარაძე, გ. რამიშვილი, ა. მესხი, გ. კვაშილავა, გ. ცერცვაძე, დ. გვეტაძე, ბ. ცხადაძე, ნ. ჭანიშვილი, გ. ღვინეფაძე

 

ხუთშაბათი, 2014 წლის  9 ოქტომბერი

10.00 – 11.00
მონაწილეთა რეგისტრაცია
ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული
კონფერენციის გახსნა
ადმინისტრაციული კორპუსი, სხდომათა მცირე დარბაზი

11.00 – 12.00
შესავალი სიტყვა და მისალმება

ბ-ნი არჩილ ფრანგიშვილი – აკადემიკოსი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი
დოქტორი ნელი მახარაძე – ჟურნალ “ქართველოლოგიის” რედაქციის სახელით, ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. G. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტი-ნოლოგიის განყოფილების გამგე
ბ-ნი ვლადიმერ პაპავა  – აკადემიკოსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
ბ-ჩინგიზ ბედალოვი – საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ბაქოს მასწავლებელთა კვალოფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტის პროფესორი

12.00  – 13.00
პლენარული სხდომა
ადმინისტრაციული კორპუსი, სხდომათა მცირე დარბაზი

რაულ გვეტაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

იბერიული ცივილიზაციის დამწერლობის ანბანური სისტემა და არქეოლოგიური ძეგლები


გიორგი რამიშვილი, მარინა გიგოლაშვილი
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია
დალი გიორგობიანი
ამერიკის მიჩიგანის შტატის უნივერსიტეტი
რაულ გვეტაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპების თანამდევი ასტრონომიული მოვლენები


      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური გუნდი

13.00 – 14.00
შესვენება. ხემსი

 

სექცია I
დამწერლობათმცოდნეობა
ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული,
სხდომათა მცირე დარბაზი
ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი

14:00 – 14.20
გურამ ცერცვაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უძველესი ქართული ანბანის ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემა

14:20 – 14.40
ნოდარ გაფრინდაშვილი
მეცნიერებისა და კულტურის ასოციაცია

ძველი ქართული წარმართული კალენდარი ნეკრესის არქეოლოგიური მასალების მიხედვით

14.40 – 15.00
გიორგი გიგაური    
ე. თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო  საზოგადოება
გიორგი კოკოშაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ფარული ნიშნები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში და ქართული ასომთავრული

15.00– 15.20
დალი ბახტაძე
ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართული დამწერლობის ნიშნების აბსტრაჰირებისა და
აზრობრივი კონსტრუქციის სათავეებთან

15.20 – 15.40
გია კვაშილავა
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრეტაზე აღმოჩენილი A-კლასის ხაზოვან წარწერებში ჭურჭლის აღმნიშვნელი სახელების ამოკითხვა საერთოქართველურ ენაზე

15.40 – 16.00     
ელზა გაფრინდაშვილი
მეცნიერებისა და კულტურის ასოციაცია

აიეთიმედიტერიანულ და ინდოირანულ წყაროებში

16.00– 16.20
რაულ გვეტაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კრეტული A-ხაზოვანი დამწერლობა როგორც ქართული
ასომთავრული გრაფიკის საფუძველი

16.20 – 16.40     
ზურაბ კანანჩევი
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის “სამხრეთ კავკასიის” დირექტორი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერი-თანამშრომელი

კავკასიური ალბანეთის ანბანი: წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიული
მსჯელობის ზოგიერთი თავისებურებანი

16.40 – 17.00
ანა მესხი
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

უძველესი სადამწერლობო სისტემები, მათი მფარველი ღვთაებები და ქართველური ენები
(შუმერულ და ეგვიპტურ დამწერლობათა ლინგვოკულტურო-ლოგიური ანალიზი)

17.00 – 18.00
სადილი

 

პარასკევი, 2014 წლის 10  ოქტომბერი
სექცია  II

ხმელთაშუაზღვის, ახლოაღმოსავლეთისა და კავკასიის უძველეს ცივილიზაციათა ინტერკულტუროლოგია
ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული,
სხდომათა მცირე დარბაზი
ხელმძღვანელი: პროფ. გივი ინანიშვილი

10.00 – 10.20
ალექსანდრე კორბინსკი
ისრაელი

იბერიული იგივეობანი

10.20 – 10.40
პაატა იაკაშვილი
შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი

პროტოქართველური ცივილიზაციის ნიშნები: ორიენტაცია დროსა და სივრცეში მეგალითური ობსერვატორიების მაგალითზე


10.40– 11.00      
ირინა ღამბაშიძე
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ბორჯომის ხეობის მზის კულტის ქურუმი ქალების სამკაულები

11.00 – 11.20     
ლიანა ოქროპირიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შიდა ქართლის ბრინჯაოს ხანის სტილისტურ-გრაფიკული
გამოსახულებანი არქეოლოგიურ ექსპონატებზე

11.20 – 11.40     
გურამ ყიფიანი
ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძველი სამყაროს გეომეტრია არქიტექტურულ დეტალებში

11.40 – 12.00     
ელზა გაფრინდაშვილი
მეცნიერებისა და კულტურის ასოციაცია

თაავთი თურმსამედიტერიანულ და თავადი თერგვაული
 ქართულ მითოლოგიაში

12.00 – 12.20     
დენიზა სუმბაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულ - ქალდეური ურთიერთმიმართების შემეცნებისათვის

12.20 - 12.40
ქეთევან სოხაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქართულშუმერული პარალელები დროის ლექსიკაში

12.40 – 13.00     
ჩინგიზ ბედალოვი
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ბაქოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტის პროფესორი

აზერბაიჯანის ძველი დამწერლობის ერთ-ერთი წყაროს შესახებ

13.00 – 14.00     
შესვენება. ხემსი

სეცქია III

ქართული ქრისტიანული კულტურის ძეგლები და ეროვნული ქრონოლოგიური სისტემები
ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული,
სხდომათა მცირე დარბაზი
ხელმძღვანელი: პროფ. იგორ კვესელავა

14.00 – 14.20
რაულ გვეტაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პეტრე იბერის არეოპაგიტული შემოქმედების ქრონოლოგიური და ონომასტიკური კვლევა

14.20 – 14.40     
საიდ მულიანი
ირანის ისლამური რესპუბლიკა

უძველესი ირანულ-ქართული კულტუროლოგიური ანალიზი

14.40 – 15.00     
ალეკო სიჭინავა, ბადრი ცხადაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეგრელოს უძველესი კოსმოგრაფიული და პალეოგრაფიული სიმბოლოები

15.00 – 15.20     
გიორგი სარაჯიშვილი
ისტრიის მეცნიერებათა დოქტორი

ქართული კალენდრის საფუძველი – 5604
იოანე პეტრიწი - მათემატიკოსი

15.20 – 15.40     
დავით გვეტაძე
კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის ცენტრი “აია-კოლხეთი”

ქართული ქრისტიანული ტაძრებისა დავეფხვისტყაოსნის
ქრონოლოგიური სისტემები

15.40 – 16.00
ედიშერ გვენეტაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გამოჩინებულის წმინდა გიორგის ეკლესია-მონასტრის წარწერები და სიძველეები

16.00 – 17.00
კონფერენციის დახურვა

17.00 – 18.00
სადილი

 

 

შაბათი, 2014 წლის 11  ოქტომბერი
კულტურული პროგრამა: ექსკურსია კახეთში
09.00 – 21.30

09.00 – 09.30
შეკრება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინ

12:00 – 14:00
ნეკრესის მონასტრის კომპლექსი, ნეკრესის მზის ტაძრის დათვალიერება


14.00 – 15.00
სადილი გრემში   

        
15.00 – 16.00
გრემის სამეფო ციხესიმაგრე და ეკლესიის დათვალიერება


17.00 – 18.30
ძველი და ახალი შუამთის მონასტრების დათვალიერება


18.30 – 19.30
ვახშამი კახეთში       

    
19.30 – 21.30

დაბრუნება თბილისში