საუნივერსიტეტო ბრძანებები

ბრძანება N01-09-10/151 უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ (02.08.2018წ)

ბრძანება N01-09-10/150 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის ჩარიცხვის შესახებ (02.08.2018წ)

ბრძანება N01-09-10/156 სამაგისტრო პროგამებზე ჩარიცხვის შესახებ (17.08.2018წ)

ბრძანება N01-09-10/155 მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის გადასახდელი თანხის შესახებ (17.08.2018წ)

ბრძანება N01-09-10/154 სამაგისტრო პროგამებზე ჩარიცხვის შესახებ (17.08.2018წ)

ბრძანება N01-09-10/145 მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ (24.07.2018წ)

ბრძანება N137 დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული კომისების შესახებ (დოქ. 03.07.2018წ)

ბრძანება N136 დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ (დოქ.03.07.2018წ)

ბრძანება N158 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ (მაგ.18.08.2017)

ბრძანება N157 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ (მაგ.18.08.2017)

ბრძანება N156 მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის გადასახდელი თანხის შესახებ (მაგ.13.08.2017)

ბრძანება N150 დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ (დოქ. 17.08.2015წ)ბრძანება N157 აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ (25.08.2015წ.)

ბრძანება N150 დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული კომისიების შესახებ (06.08.2015წ)


ბრძანება N149 დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ (06.08.2015წ)

ბრძანება N148 მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის გადასახდელი თანხის შესახებ (05.08.2015წ)

ბრძანება N154 მაგისტრატურაში საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ (13.08.2015წ)

ბრძანება N144 სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ (04.08.2015წ)

ბრძანება N143 სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ (04.08.2015წ)


ბრძანება №22 დოქტორანტურაში მიღების  შესახებ (17.02.2015წ.)
ბრძანება №141 სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ (25. 07. 2014 წ.)

ბრძანება №140 უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ (25. 07. 2014 წ.)

ბრძანება №139 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ (25. 07. 2014 წ.)

ბრძანება №1181/05 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო კომისიების შემადგენლობების შესახებ (16.06.14 მაგის.)

 
 
 
 
 
 

ბრძანება №282 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო კომისიების შემადგენლობის შესახებ (19.02.2014წ)

ბრძანება №20 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო კომისიების შემადგენლობის შესახებ (04.02.2014წ.)

ბრძანება №14 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო კომისიების შემადგენლობის შესახებ (29.01.2014წ.)

ბრძანება №11 აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ (28.01.2014)

ბრძანება №12 სტუდენტთა მობილობის შესახებ (28.01.2014)

ბრძანება №13 უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა 28.01.2014)

ბრძანება №6  სამაგისტრო ნაშრომების  დაცვის  საგამოცდო კომისიების  შემადგენლობის შესახებ (21.01.2014წ)

ბრძანება №47 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ (16.01.2014 მაგის სპეც)

ბრძანება N146 დოქტორანტურაში მიღების შესახებ

ბრძანება N145 დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

ბრძანება N144 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება N143 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება N142 აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ

ბრძანება N137 უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა)

ბრძანება N136 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება N135 სტუდენტთა მობილობის შესახებ

ბრძანება №239 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ /დოქტორანტურა/ (19.02.2013წ.)

ბრძანება №228 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ /დოქტორანტურა/ (15.02.2013წ.)

ბრძანება №20 2012-2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ /ბაკალავრიატი/(14.02.2013)

ბრძანება №8 მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ (25.01.2013)

ბრძანება №7 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (25.01.2013)

ბრძანება №5 დოქტორანტურაში  მიღების გამოცხადების შესახებ (18.01.2013 წ.)

ბრძანება №139 დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ (31.10.2012)

ბრძანება №128 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ (05.10.2012)

ბრძანება №157 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ /ბაკალავრიატი უცხოენოვანი/ (22.11.2012)

ბრძანება №106 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ /ბაკალავრიატი/(31.08.2012)

ბრძანება №2647 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ /დოქტორქნტურა/(16.11.2012წ.)

ბრძანება №1908 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ (26.09.2012)

ბრძანება №1892 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ (24.09.2012)

ბრძანება №111 მაგისტრატურის მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიებისა და დროებითი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ (07.09.2012)

ბრძანება №110 სამაგისტრო პროგრამებზეჩარიცხვის შესახებ (07.09.2012)

ბრძანება №130 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ (30.08.2012)

ბრძანება №94 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ (26.07.2012)

ბრძანება №93 სტუდენტთა მობილობის შესახებ (26.07.2012)

ბრძანება №88 უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საგანამანათლებლო პროგრამის შეცვლისშესახებ (შიდა მობილობა) 10.07.2012

ბრძანება №67 სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საგამოცდო კომისიების შემადგენლობების შესახებ (04.06.2012)

ბრძანება N12 სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ  (31.01.2012)
დანართი1,  დანართი2,  დანართი3.

ბრძანება N11 სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო  პროგრამის შეცვლის შესახებ (31.01.2012)
დანართი1,  დანართი2,  დანართი3,  დანართი4,  დანართი5

ბრძანება N10 2011/2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ (30.01.2012)

ბრძანება № 94 სტუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

 
 
 
 
ბრძანება №71 სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ (08.07.2011)

ბრძანება №122 უცხოური ენების სწავლების გაუმჯობესების შესახებ

ბრძანება №120 2010-20100 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ

ბრძანება №119 მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიების და დროებითი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შესახებ

ბრძანება №118 სტუ-ს 2010 წლის 23 ივლისის №102 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

სტუ-ს ბრძანება №113 სტუდენტთა მობილობის საბუთების მიღების ვადების გაგრძელების შესახებ

ბრძანება №102  სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება N101 სტუდენტთა ფაკულტეტიდან ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისა და ვადების შესახაბ
 
ბრძანება N44  საერთო სამაგისტრო გამოცდების შესახებ (06.04.10)
 
ბრძანება N34  სტუ-ს ვებ-გვერდის შესახებ  (10.03.10)
 
ბრძანება N32  2009-10 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისათვის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ  (10.03.10)

ბრძანება N17  სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ  (11.02.10), დანართი 1

ბრძანება N16 სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ  (11.02.10), დანართი 1

ბრძანება N14  უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესის სრულყოფის შესახებ (10.02.10)

ბრძანება N13  სტუ-ის მიერ გამოცემული დოკუმენტების ასლის დამოწმების  წესის განსაზღვრის შესახებ (10.02.10)

ბრძანება N11 სტუ-ს სხვადასხვა სახის დოკუმენტების ვიზირების შესახებ (03.02.10)