დებულებებისსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება

სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება