მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პერსპექტიული განვითარების სამსახური

პერსპექტიული განვითარების სამსახური

ინფორმაცია 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის შესახებ

2018 წლის შუალედური ანგარიში

პერსპექტიული განვითარების სამსახურის დებულება

ჩვენს შესახებ 

პერსპექტიული განვითარების სამსახური არის უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც საქმიანობას წარმართავს  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდების და საკუთარი დებულების შესაბამისად.

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

  • სტუ-ს და მასთან ინტეგრირებული სამეცნიერო კვლევითი ისტიტუტების და ცენტრების მატერიალური  ბაზის განმტკიცების, მათ შორის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ლაბორატორიების მოწყობისა და ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვის მიზნით, წინდადებების შემუშავება და მისი რეალიზაციისათვის სამუშაოების ჩატარება.

  • ქვეყნის განათლების სისტემის რეფორმის მოთხოვნებით განპირობებული  სტუ-ს სტრუქტურაში ახალი სეგმენტების დაგეგმვის, შექმნისა და განვითარებისათვის წინადადებების შემუშავება და სათანადო სამუშაოების ჩატარება.

  • სტუ-ს განვითარების გრძელვადიანი სამუშაო გეგმის შედგენასა და განხორციელებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება.

  • სტუ-ს საწესდებო ამოცანებიდან გამომდინარე სტუ-სათვის გადმოცემული უძრავი და მოძრავი  ქონების მართვის სტრატეგიის განსაზღვრა, საწარმოო და ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზაციისათვის პირობების მომზადება და ამ მიზნით სამეურნეო, ეკონომიკური და სამეწარმეო საქმიანობის წარმართვა.

  • სტუ-ს ფაკულტეტების, ცენტრების და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების  გამოგონებების, პატენტების და ნოვატორული წინადადებების განხორციელებაში მონაწილეობა და ხელის შეწყობა.

მის: კოსტავას ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთახი N344; ოთახი N346; 
ტელ: (+995 32) 36 50 30 (+995 32) 36 44 87; 66-77; 61-91  
Web: www.gtu.ge
                    http://news.gtu.ge

თამაზ ბაციკაძე
პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი
5-91-19-17
tbatsikadze@mail.ru

თამაზ სეფერთელაძე
მთავარი სპეციალისტი  უფროსის მოადგილე
5-99-06-50-00
tamazseperteladze@gmail.com

კობა  სოხაძე
მთავარი სპეციალისტი
5-99-11-38-62
kobasoxadze@mail.ru

ვალერი ჩახნაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
5-97-75-11-02

გურამ ჩხატარაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
5-77-12-66-57

ზურაბ ფარესიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
5-99-28-27-47
Z.faresishvili@hotmail.com

ლერი კობახიძე
მთავარი სპეციალისტი
5-71-08-08-07
bebuka@live.com

გურამ დოლიძე
მთავარი სპეციალისტი
5-91-27-10-01

ნანა პაპსკირი
მთავარი სპეციალისტი
5-95-18-60-11
Nana0506@yandex.ru

ჭოხონელიძე მამუკა
მთავარი ცპეციალისტი
577-02-55-42

ავთანდილ ჯალაბაძე
უფროსი სპეციალისტი
599-33-83-51

0322 77 11 11