მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

31 დეკ

გილოცავთ ახალ 2022 წელს!

ძვირფასო კოლეგებო და სტუდენტებო გილოცავთ ახალ 2022 წელს. ჯამრთელობა, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება, ხვავი და ბარაქა არ მოგკლებოდეთ.წარმატებები ჩვენს ფალულტეტს.


ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

  1. კახი მირაზანაშვილი. ,,ფხვიერი პროდუქტების ბუნკერებიდან გამოტვირთვის მეთოდების ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

 2. უფლისაშვილი ზაალი. ,,მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების კვლევის გეომეტრიული საფუძვლები."

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ნია ნათბილაძე

 3.  გიორგი შილაკაძე. ,, სატვირთო ავტოტრანსპორტის დინამიკური ზემოქმედება საავტომობილო გზების საფარზე".

     სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი

2012 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

 4. დავით ჯაფარიძე. ,,ინვესტიციურ–ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მისი გაუმჯობესება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 5. ინგა ფრანგიშვილი. ,,საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. ნინო დარსაველიძე. ,,ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამარ კილაძე

 7. მაია ჩინჩალაძე. ,,მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირებისა და ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

  8. ნუნუ აჩუაშვილი. ,,საქართველოს ავიასაწარმოების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 9. დავით უგულავა. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი 

 10. ვლადიმერ ახალაია. ,,საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი 

 11. გუგული ზარნაძე. ,,პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის ზრდის პრობლემები საქართველოში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 12. ვალერი ჯაჯანიძე. ,,ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილების საიმედოობის მართვის მეთოდების დამუშავება". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13. გიორგი თედორაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება მისი საექსპლუატაციო თვისებების ადაპტირებით სამუშაო პირობებთან". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 14. ანა კურტანიძე. ,,სატრანსპორტო საწარმოების მართვის პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

2013 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1.მარიამ ბერიძე. ,,სამედიცინო საფირონის ალმასური დამუშავების კვლევა იმპლანტის ზედაპირის უდეფექტო დამუშავების პირობების დასადგენად ოპტიმალური წყვილის შერჩევის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 2.ვახტანგ ბოგველიშვილი. ,,ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება საქართველოში ავტომობილების უსაფრთხოების ასამაღლებლად". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 3.ირაკლი ზაკუტაშვილი. ,,ექსპლუატაციის  პროცესში   ავტომობილების  საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდების  სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 4.თეიმურაზ მოსაშვილი. ,,ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის ცვლილების მექანიზმის გაუმჯობესება ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის მექანიზმთან შერწყმით და ფრთის გრეხვის დიაპაზონის გაზრდა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 5.ნინო წულაია. ,,ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების შექმნა და გამოკვლევა ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი მიხეილ შილაკაძე

 6.ზვიად მიდელაშვილი. ,,მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე პროცესების მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი დავით თავხელიძე

7.სერგო სამხარაძე. ,,ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის ბრიკეტირების პროცესის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა - ოპტიმიზაცია ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გივი გოლეთიანი 

 8.არჩილ ბანცაძე. ,,მცენარეული ნედლეულის  საექსტრაქციო პერიოდული ქმედების  აპარატის დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 9.გიზო გორგოძე. ,,ყურძნის წიპწის ექსტრაქტოვანი ზეთის სამრეწველო წარმოების პროცესულ–აპარატურული დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 10.გიორგი ზუბიაშვილი. ,,მაკოპირებელი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

 11.რამაზ ტყემალაძე. ,,განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის კვლევა და ძირითადი პარამეტრების  დადგენა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზაურ ბალამწარაშვილი 

 12.მიხეილ ზურიკაშვილი. ,,ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13.ვლადიმერ ბოცვაძე. ,,საერთაშორისო  ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის  სამეცნიერო–ტექნიკური საფუძვლები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ოთარ გელაშვილი


                              2014 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. თამარ რუხაძე. ,,საქართველოს მრეწველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის პრობლემები და მათი გადაჭრის      მიმართულებები". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თეიმურაზ ჩხეიძე

 2.ნანა თომაძე. ,,მცენარეული საკვებ-პროფილაქტიკური ექსტრაქტების წარმოების პროცესულ-აპარატურული დამუშავება". სამეცნიერო          ხელმძღვანელი:  პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე


 3. ია გოდერძიშვილი. ,,საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების  საფუძველზე  ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    მარიამ ზუბიაშვილი

 4. მარინე ლომიძე. ,,სამრეწველო პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის ღონისძიებები: დაგეგმვა, პროექტირება და მშენებლობა". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამარ კილაძე

 5. ბადრი სოსელია . ,,საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების
პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. არსენ მებონია . ,,ეკონომიკურ სუბიექტთა ბუნებისა და
სტრუქტურის   სრულყოფა  საქართველოს ტრანსპორტსა და მანქანათმშენებლობაში
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 7. დავით ალადაშვილი . ,,ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება  საწვავ-საზეთი მასალების რაციონალური გამოყენებით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    ჯუმბერ იოსებიძე

 8. მიხეილ ბეგიაშვილი . ,,ავტომობილის ძრავით დამუხრუჭების ეფექტიანობის ამაღლება აირგანაწილების მექანიზმის სრულყოფით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი    გიორგი აბრამიშვილი,  თამაზ ნატრიაშვილი

 9. რუსლან დიასამიძე . ,,საზღვაო გემების ამძრავთა მოთვალთვალე სისტემების და ვიბროდამცავი მოწყობილობების დინამიკური მოდელირება და კვლევა". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი     თამაზ მჭედლიშვილი


                                          2015 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. დავით კუპატაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება შემზეთი მასალების ახალი დანამატის გამოყენებით". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი,
                           
პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე2017 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატებ


  1. ეკატერინე შილაკაძე. ,,ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარება მცირე და საშუალო
ბიზნესის ფუნქციონირების ეფექტურობის გაზრდისათვის".
სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი სოლიკო პავლიაშვილი

  2. ნინო ჭიჭინაძე.ვტოსატრანსპორტო საშუალების, როგორც ტექნიკურ-სამართლებრივი ობიექტის უსაფრთხოების კვლევა სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ვალერიან ხარიტონაშვილი, პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი

  3.მამუკა ჩიხლაძე.საკონტეინერო-სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ლოგისტიკური პრობლემები და მისი ეფექტიანობის გაუმჯობესება.ხელმძღვანელები: პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი, პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

  4.ავთანდილ ინასარიძე.მერქნის ნაკეთობათა დასამზადებლად გამოყენებული ახალი ძირითადი და დამხმარე მასალების ტექნიკურ–ეკონომიკური უპირატესობის დასაბუთება. ელმძღვანელები: პროფესორი ბ. ბოქოლიშვილი, ასოც. პროფესორი ი. ჩუთლაშვილი

  5.გიორგი დარახველიძე. ორმხრივი განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის საწევი ბაგირის გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება. ხელმძღვანელები: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი, პროფესორი ზ. ჩიტიძე

  6. ნათია ჭელიძე-ტყეშელაშვილი. მთაგორიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის დამზადებისათვის კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგიური სქემების და მანქანა-დანადგარების შერჩევა და კვლევა.  ხელმძღვანელი: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი


2018 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

  1. ნათია ასლამაზაშვილი. ნვესტიციების მოზიდვის პრობლემები საქართველოს მრეწველობაში და მისი გადაჭრის გზები.ხელმძღვანელი: პროფესორი ოდერძი ტყეშელაშვილი

  2. ნინო წივწივაძე. ფასიანი ქაღალდების დამცავი ნიშნების დამტანი მექანიზმების კვლევის მეთოდების დამუშავება. ხელმძღვანელები: პროფესორი ჯუმბერ უფლისაშვილი,

                                                                       პროფესორი ნია ნათბილაძე

  3. ილია ჩაჩავა. კვების პროდუქტების შრობის ინოვაციური სისტემების დამუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

  4. ნიკა ყარალაშვილი. ტყის ბიომრავალფეროვნების შეფასება და მონიტორინგი
გეოგრაფიულ–ინფორმაციული სისტემების გამოყენებით. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი ლერი გიგინეიშვილი,

                                                                                       პროფესორი ვახტანგ აბაიშვილი

  5. მერაბ ღლონტი.საავტომობილო დიზელის ეკოლოგიურობის ამაღლების
შესაძლებლობის კვლევა წვის პროცესის მოდელირებით. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე,

                                                                                       პროფესორი თამაზ ნატრიაშვილი

  6. ნანა ხითარიშვილი. საქართველოს მრეწველობაში ინვესტიციათა მოზიდვის მიმართულებათა გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიორგი მაისურაძე

  7. გიორგი სისვაძე. წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის ამაღლების მიმართულებათა ძიება. ხელმძღვaნელი: პროფესორი მარიამ ზუბიაშვილი

  8. ნინო სეფისკვერაძე. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების კვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ ქამხაძე

  9. ნანა ელაშვილი. საქართველოს მრეწველობაში უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვის პრობლემების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო დიდიშვილი

  10. ნინო ბოგველიშვილი. რითმულობის ანალიზი საქართველოს კვების მრეწველობაში და მისი ამაღლების კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ.ჩხეიძე

  11.ნათია ბედუკაძე- მამაცაშვილი. კორპორაციის აქტივების ოპერატიული მართვის გაუმჯობესების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ბოჭოიძე


2019 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. მაკრინე ბაბლუანი. საქალაქო ტრანსპორტის ეკონომიკურ-ეკოლოგიური ეფექტიანობის კვლევა.ხელმძღვანელი: პროფესორი ოდერძი ტყეშელაშვილი

 2. ვიქტორია რევიშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემების კვლევა საქართველოს მრეწველობაში. ხელმძღვანელები: პროფესორი ვაჟა ზეიკიძე

3. მერაბი ჩალაძე. სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციის და ბლოკირების მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების ხარისხის ამაღლება დიაგნოსტირებისა და მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაციით. ხელმძღვანელი:

                                                                                   პროფესორი ნინო მუხიგულაშვილი

  4. მიხეილ გრიგორაშვილი. ნავთობპროდუქტების გადასაზიდი ვაგონცისტერნების დამცავ-
შემშვები სარქველების კვლევა და სრულყო. ხელმძღვანელები:

                                                                                     ემერიტუსი თამაზ გრიგორაშვილი,


5. მარინე ქაშიბაძე. ავტომატიზებული საჩარხო სისტემების
მოდელირება და ტექნიკურ-ეკონომიკური ოპტიმიზირება. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

  6. მიხეილ გელაშვილი. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა მუშაობის
ინტენსიფიკაცია სალიანდაგო განვითარების სქემების სრულყოფით. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გრიგოლ თელია

2020 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. ვახტანგ იობაძე. ავტომატიზებული საჩარხო სისტემების მოდელირება და ეფექტურობის ამაღლების გზები.სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი


2021 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. დავით მესხიშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლება ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის სრულყოფით. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ გელაშვილი