მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

  1. კახი მირაზანაშვილი. ,,ფხვიერი პროდუქტების ბუნკერებიდან გამოტვირთვის მეთოდების ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

 2. უფლისაშვილი ზაალი. ,,მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების კვლევის გეომეტრიული საფუძვლები."

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ნია ნათბილაძე

 3.  გიორგი შილაკაძე. ,, სატვირთო ავტოტრანსპორტის დინამიკური ზემოქმედება საავტომობილო გზების საფარზე".

     სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი

2012 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

 4. დავით ჯაფარიძე. ,,ინვესტიციურ–ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მისი გაუმჯობესება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 5. ინგა ფრანგიშვილი. ,,საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. ნინო დარსაველიძე. ,,ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამარ კილაძე

 7. მაია ჩინჩალაძე. ,,მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირებისა და ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

  8. ნუნუ აჩუაშვილი. ,,საქართველოს ავიასაწარმოების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 9. დავით უგულავა. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი 

 10. ვლადიმერ ახალაია. ,,საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში".

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი 

 11. გუგული ზარნაძე. ,,პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის ზრდის პრობლემები საქართველოში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 12. ვალერი ჯაჯანიძე. ,,ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილების საიმედოობის მართვის მეთოდების დამუშავება". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13. გიორგი თედორაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება მისი საექსპლუატაციო თვისებების ადაპტირებით სამუშაო პირობებთან". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 14. ანა კურტანიძე. ,,სატრანსპორტო საწარმოების მართვის პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

2013 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1.მარიამ ბერიძე. ,,სამედიცინო საფირონის ალმასური დამუშავების კვლევა იმპლანტის ზედაპირის უდეფექტო დამუშავების პირობების დასადგენად ოპტიმალური წყვილის შერჩევის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 2.ვახტანგ ბოგველიშვილი. ,,ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება საქართველოში ავტომობილების უსაფრთხოების ასამაღლებლად". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

 3.ირაკლი ზაკუტაშვილი. ,,ექსპლუატაციის  პროცესში   ავტომობილების  საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდების  სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 4.თეიმურაზ მოსაშვილი. ,,ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის ცვლილების მექანიზმის გაუმჯობესება ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის მექანიზმთან შერწყმით და ფრთის გრეხვის დიაპაზონის გაზრდა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

 5.ნინო წულაია. ,,ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების შექმნა და გამოკვლევა ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი მიხეილ შილაკაძე

 6.ზვიად მიდელაშვილი. ,,მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე პროცესების მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი დავით თავხელიძე

7.სერგო სამხარაძე. ,,ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის ბრიკეტირების პროცესის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა - ოპტიმიზაცია ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გივი გოლეთიანი 

 8.არჩილ ბანცაძე. ,,მცენარეული ნედლეულის  საექსტრაქციო პერიოდული ქმედების  აპარატის დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 9.გიზო გორგოძე. ,,ყურძნის წიპწის ექსტრაქტოვანი ზეთის სამრეწველო წარმოების პროცესულ–აპარატურული დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

 10.გიორგი ზუბიაშვილი. ,,მაკოპირებელი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

 11.რამაზ ტყემალაძე. ,,განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის კვლევა და ძირითადი პარამეტრების  დადგენა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზაურ ბალამწარაშვილი 

 12.მიხეილ ზურიკაშვილი. ,,ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

 13.ვლადიმერ ბოცვაძე. ,,საერთაშორისო  ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის  სამეცნიერო–ტექნიკური საფუძვლები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ოთარ გელაშვილი


                      2014 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. თამარ რუხაძე. ,,საქართველოს მრეწველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის პრობლემები და მათი გადაჭრის      მიმართულებები". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თეიმურაზ ჩხეიძე

 2.ნანა თომაძე. ,,მცენარეული საკვებ-პროფილაქტიკური ექსტრაქტების წარმოების პროცესულ-აპარატურული დამუშავება". სამეცნიერო          ხელმძღვანელი:  პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე


 3. ია გოდერძიშვილი. ,,საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების  საფუძველზე  ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    მარიამ ზუბიაშვილი

 4. მარინე ლომიძე. ,,სამრეწველო პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის ღონისძიებები: დაგეგმვა, პროექტირება და მშენებლობა". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამარ კილაძე

 5. ბადრი სოსელია . ,,საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების
პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 6. არსენ მებონია . ,,ეკონომიკურ სუბიექტთა ბუნებისა და
სტრუქტურის   სრულყოფა  საქართველოს ტრანსპორტსა და მანქანათმშენებლობაში
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

 7. დავით ალადაშვილი . ,,ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება  საწვავ-საზეთი მასალების რაციონალური გამოყენებით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    ჯუმბერ იოსებიძე

 8. მიხეილ ბეგიაშვილი . ,,ავტომობილის ძრავით დამუხრუჭების ეფექტიანობის ამაღლება აირგანაწილების მექანიზმის სრულყოფით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი    გიორგი აბრამიშვილი,  თამაზ ნატრიაშვილი

 9. რუსლან დიასამიძე . ,,საზღვაო გემების ამძრავთა მოთვალთვალე სისტემების და ვიბროდამცავი მოწყობილობების დინამიკური მოდელირება და კვლევა". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი     თამაზ მჭედლიშვილი


                                          2015 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


 1. დავით კუპატაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება შემზეთი მასალების ახალი დანამატის გამოყენებით". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი,
                           
პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე2017 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატებ


  1. ეკატერინე შილაკაძე. ,,ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარება მცირე და საშუალო
ბიზნესის ფუნქციონირების ეფექტურობის გაზრდისათვის".
სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი სოლიკო პავლიაშვილი

  2. ნინო ჭიჭინაძე.ვტოსატრანსპორტო საშუალების, როგორც ტექნიკურ-სამართლებრივი ობიექტის უსაფრთხოების კვლევა სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ვალერიან ხარიტონაშვილი, პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი

  3.მამუკა ჩიხლაძე.საკონტეინერო-სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ლოგისტიკური პრობლემები და მისი ეფექტიანობის გაუმჯობესება.ხელმძღვანელები: პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი, პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

  4.ავთანდილ ინასარიძე.მერქნის ნაკეთობათა დასამზადებლად გამოყენებული ახალი ძირითადი და დამხმარე მასალების ტექნიკურ–ეკონომიკური უპირატესობის დასაბუთება. ელმძღვანელები: პროფესორი ბ. ბოქოლიშვილი, ასოც. პროფესორი ი. ჩუთლაშვილი

  5.გიორგი დარახველიძე. ორმხრივი განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის საწევი ბაგირის გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება. ხელმძღვანელები: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი, პროფესორი ზ. ჩიტიძე

  6. ნათია ჭელიძე-ტყეშელაშვილი. მთაგორიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის დამზადებისათვის კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგიური სქემების და მანქანა-დანადგარების შერჩევა და კვლევა.  ხელმძღვანელი: პროფესორი ზ.ბალამწარაშვილი


2018 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

  1. ნათია ასლამაზაშვილი. ნვესტიციების მოზიდვის პრობლემები საქართველოს მრეწველობაში და მისი გადაჭრის გზები.ხელმძღვანელი: პროფესორი ოდერძი ტყეშელაშვილი

  2. ნინო წივწივაძე. ფასიანი ქაღალდების დამცავი ნიშნების დამტანი მექანიზმების კვლევის მეთოდების დამუშავება. ხელმძღვანელები: პროფესორი ჯუმბერ უფლისაშვილი,

                                                                       პროფესორი ნია ნათბილაძე

  3. ილია ჩაჩავა. კვების პროდუქტების შრობის ინოვაციური სისტემების დამუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

  4. ნიკა ყარალაშვილი. ტყის ბიომრავალფეროვნების შეფასება და მონიტორინგი
გეოგრაფიულ–ინფორმაციული სისტემების გამოყენებით. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი ლერი გიგინეიშვილი,

                                                                                       პროფესორი ვახტანგ აბაიშვილი

  5. მერაბ ღლონტი.საავტომობილო დიზელის ეკოლოგიურობის ამაღლების
შესაძლებლობის კვლევა წვის პროცესის მოდელირებით. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე,

                                                                                       პროფესორი თამაზ ნატრიაშვილი

  6. ნანა ხითარიშვილი. საქართველოს მრეწველობაში ინვესტიციათა მოზიდვის მიმართულებათა გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიორგი მაისურაძე

  7. გიორგი სისვაძე. წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის ამაღლების მიმართულებათა ძიება. ხელმძღვaნელი: პროფესორი მარიამ ზუბიაშვილი

  8. ნინო სეფისკვერაძე. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების კვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამარ ქამხაძე

  9. ნანა ელაშვილი. საქართველოს მრეწველობაში უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვის პრობლემების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო დიდიშვილი

  10. ნინო ბოგველიშვილი. რითმულობის ანალიზი საქართველოს კვების მრეწველობაში და მისი ამაღლების კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ.ჩხეიძე

  11.ნათია ბედუკაძე- მამაცაშვილი. კორპორაციის აქტივების ოპერატიული მართვის გაუმჯობესების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ბოჭოიძე


2019 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. მაკრინე ბაბლუანი. საქალაქო ტრანსპორტის ეკონომიკურ-ეკოლოგიური ეფექტიანობის კვლევა.ხელმძღვანელი: პროფესორი ოდერძი ტყეშელაშვილი

 2. ვიქტორია რევიშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემების კვლევა საქართველოს მრეწველობაში. ხელმძღვანელები: პროფესორი ვაჟა ზეიკიძე

3. მერაბი ჩალაძე. სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციის და ბლოკირების მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების ხარისხის ამაღლება დიაგნოსტირებისა და მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაციით. ხელმძღვანელი:

                                                                                   პროფესორი ნინო მუხიგულაშვილი

  4. მიხეილ გრიგორაშვილი. ნავთობპროდუქტების გადასაზიდი ვაგონცისტერნების დამცავ-
შემშვები სარქველების კვლევა და სრულყო. ხელმძღვანელები:

                                                                                     ემერიტუსი თამაზ გრიგორაშვილი,


5. მარინე ქაშიბაძე. ავტომატიზებული საჩარხო სისტემების
მოდელირება და ტექნიკურ-ეკონომიკური ოპტიმიზირება. ხელმძღვანელები:

                                                                                     პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

  6. მიხეილ გელაშვილი. რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა მუშაობის
ინტენსიფიკაცია სალიანდაგო განვითარების სქემების სრულყოფით. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გრიგოლ თელია

2020 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. ვახტანგ იობაძე. ავტომატიზებული საჩარხო სისტემების მოდელირება და ეფექტურობის ამაღლების გზები.სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი


2021 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. დავით მესხიშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლება ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის სრულყოფით. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ გელაშვილი

2022 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. მადლენა ჩხაიძე.  სიმინდის ნარჩენიდან მიღებული ბიობენზინის საავტომობილო საწვავად გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ტ. მ. დ.  პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი,
                                                        აკადემიური დოქტორი ქიმიაში,                                                                                                  პროფესორი ნათელა ხეცურიანი

2. გიორგი ფოფხაძე.  მექატრონიკული სისტემების ეფექტურობის ამაღლება „ინდუსტრია-4.0“-ის რეფორმის უზრუნველყოფის მიზნით.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ტ.მ.დ.,პროფესორი რაულ თურმანიძე
                                                   
3მურმან ხაჩიძე. მრავალთავისუფლებიანი ხარისხის მქონე მექანიზმების რგოლების შეთანხმებული მოძრაობის ოპტიმიზაცია.
  სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ნია ნათბილაძე
                                                     
4. ალექსანდრე ყაველაშვილი.  მექანიკური მოძრავი სისტემების კვლევების
თანამედროვე მეთოდები.
   სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ნია ნათბილაძე

5. სოფიო ბუჩუკური-სოლოღაშვილი.  დეკას ჩაის წარმოების ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ასოცირებული პროფესორი გივი გუგულაშვილი

6. გიორგი ჭილაშვილი.  წყალბადზე მომუშავე საავტომობილო დიზელის ეკოლოგიურობის ამაღლების შესაძლებლობების კვლევა ცილინდრში აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის პროცესების 3D მოდელის გამოყენებით.
 სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ტ. მ. დ. აკადემიკოსი თამაზ ნატრიაშვილი,
                                                      ტ. მ. დ. პროფესორი რევაზ ქავთარაძე

2023 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

1. ვასილ აბულაძე. საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (ქ. თბილისის მაგალითზე)

  სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  ტ. მ. დ.  პროფესორი ოთარ გელაშვილი