06 დეკ

საბჭოს წევრების საყურადღებოდ!

ძვირფასო ფაკულტეტის საბჭოს წევრებო 7 დეკემბერს გაიმართება დიდი საბჭოს სხდომა. გთხოვთ ჩაერთოდ..
02 დეკ

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების განრიგის შესახებ

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით
ყველა სიახლე

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო- http://www.mes.gov.ge/


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო - http://www.esida.ge/განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - http://www.nea.ge/გამოცდების ეროვნული ცენტრი - http://www.naec.ge/


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - http://www.rustaveli.org.ge/


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი - http://www.tpdc.ge/


ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი - http://www.ncac.ge/


საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა – http://www.nplg.gov.ge/


საქართველოს პარლამენტისშემეცნებითი ვებ-გვერდი -http://www.teens.parliament.ge/


საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - http://www.mfa.gov.ge/


საქართველოს უზენაესი სასამართლო - http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=39&lang=1


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო -http://www.economy.ge/