მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის უზრუველყოფის სამსახურის ღია კონკურსი!

კონკურსი

            საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭო,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულების“ 27- და 28- მუხლების შესაბამისად, აცხადებს ღია კონკურს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.

1.      განცხადების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები:

) ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნებისათვის კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს და დასრულდება 3 დეკემბერს;

 ) საბუთები მიიღება: I კორპუსი,  ოთახი N 550 (10-16 სთ);

 ) ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები ჩატარდება 2015 წლის 10 დეკემბერს.

2.      საკონკურსო პირობები:

) ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ფაკულტეტის საბჭოს წევრ პროფესორს ან ასოცირებულ პროფესორს.

3.      კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა პირადად უნდა წარმოადგინონ:

) ცნობა დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესახებ;

) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის /პასპორტის) ასლი;

)  სამოქმედო პროგრამა.

4.      ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი აირჩევა  4  წლის  ვადით.

 

 

 

.