22 აგვ

ჯეა და ტესტერი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში მიმდინარე წლის (2020 წელი) 21, 29 ივნისსა და 3 ივლისს განხორციელდა შპს ,,ჯეა" - ს და შპს ,,ტესტერის" თანამშრომლების (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება, სერტიფიკატის 8 მაძიებლიდან ყველამ წარმატებით ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღო შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურტებელი სერტიფიკატი, ,,სო“ ულოცავს მათ ამ წარმატებას.

22 აგვ

სს გურჯაანი და ტტ მოტორსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში მიმდინარე წლის (2020 წელი) 1 აგვისტოს განხორციელდა შპს ,,ტტ მოტორსის - ს და შპს ,,ტესტერის" ერთი და სს ,,გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“ - ს ორი თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება, სერტიფიკატის 3 მაძიებლიდან ყველამ წარმატებით ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღო შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურტებელი სერტიფიკატი, ,,სო“ ულოცავს მათ ამ წარმატებას.

ყველა სიახლე

სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალი

სსსკსც - ს პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს

ძირითადი საკადრო შემადგენლობა

#

სახელი, გვარი

თანამდებობა

განათლება

1.

ოთარ გელაშვილი

ორგანოს ხელმძღვანელი, პროფესორი, საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე

უმაღლესი, ინჟინერ-მექანიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

2.

ვალერი ჯაჯანიძე

ხარისხის მენეჯერი,   საპროცედურო კომისიის წევრი

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

3

გოდერძი ტაბატაძე

სააპელაციო სამსახური

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

4.

ნათია ბუთხუზი

კონფიდენციალურობის, მიუკერძოებლობისა და უსაფრთხოების სამსახური

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

5.

მანანა კოპლატაძე

ორგანოს სამდივნო

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი


საპროცედურო კომისიის მოწვეული წევრები

1.

2.