18 ოქტ

თანამშრომლების სერტიფიცირება,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში 2019 წლის 15 სექტემბერს განხორციელდა შპს ,,ცეზარიონი“ - ს 5 და შპს ,,ტტ მოტორსი“ - ს 1 თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება. 
18 ოქტ

თანამშრომლის სერტიფიცირება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში 2019 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა შპს ,,თეკლათი - ტესტი“ - ს 4 და შპს ,,დათუნიას“ - ს 3 თანამშრომლის (ტექნიკური პერსონალის) სერტიფიცირება. 
ყველა სიახლე

სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრის პერსონალი

სსსკსც - ს პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს

ძირითადი საკადრო შემადგენლობა

#

სახელი, გვარი

თანამდებობა

განათლება

1.

ოთარ გელაშვილი

ორგანოს ხელმძღვანელი, პროფესორი, საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე

უმაღლესი, ინჟინერ-მექანიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

2.

ვალერი ჯაჯანიძე

ხარისხის მენეჯერი,   საპროცედურო კომისიის წევრი

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

3

გოდერძი ტაბატაძე

სააპელაციო სამსახური

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

4.

ნათია ბუთხუზი

კონფიდენციალურობის, მიუკერძოებლობისა და უსაფრთხოების სამსახური

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი

5.

მანანა კოპლატაძე

ორგანოს სამდივნო

უმაღლესი, ინჟინერიის დოქტორი


საპროცედურო კომისიის მოწვეული წევრები

1.

2.