სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი

ტ.მ.დ.,  პროფესორი  – . გელაშვილი, ტელ: 62-72
 
                                             mail: o.gelashvili@gtu.ge
 
   დეკანის მოადგილე:                     
                                                                                                                                
თალაკვაძე მანანა – ასოცირებული პროფესორი,                                                                                      ტელ: 68-90     
                                                                                                                                                                                              
 
ფაკულტეტის დეკანატის თანამშრომლები:
 
ბარათელი მარინა – უფ.სპეციალისტი;
                                        ტელ: 61-33
                                                              
კოტრიკაძე-ფოცხიშვილი იამზე – უფ.სპეციალისტი; 
                                        ტელ: 64-84
ნიაური თინათინი – სპეციალისტი; 

                                         ტელ: 64-84
კოპლატაძე მანანა – უფ.სპეციალისტი;
                                         ტელ: 61-33
შუბითიძე თამარი – სპეციალისტი.
                                         ტელ: 61-33
ბელა დედანაშვილი– სპეციალისტი.

                                         ტელ: 68-90
 
 
მაწიაშვილი თამარი - არქივარიუსი.  
                                            ტელ: 68-89
                                                                                                                                                    
  
ბადუაშვილი თინა – ბიბლიოთეკარი.
                                          ტელ: 68-35