მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფკულტეტი

ტ.მ.დ.,  პროფესორი  – . გელაშვილი, ტელ: 62-72
 
                                             mail: o.gelashvili@gtu.ge
 

   დეკანის მოადგილე:                     

                                                                                                                          
თალაკვაძე მანანა – მანანა თალაკვაძე,   ტელ: 68-90     
                                                                                           

                             

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

                  

შუბითიძე თამარი - სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების  უფროსი

                                                           

ნიაური თინათინი – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; 
კოპლატაძე მანანა – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
დედანაშვილი  ბელა – მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
   
 გორგოშიძე მანანა – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კილაძე ქრისტინე – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
ჯავახიშვილი ხათუნა – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
მაკარაძე შოთა – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
ცირეკიძე ნარგიზა – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
ბაღაშვილი თამარ – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
გოგნაძე ნინო – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. 
 
მაწიაშვილი თამარი - არქივარიუსი, მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
                                                                                                                     
ბადუაშვილი თინა – ბიბლიოთეკარი, მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი