მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

31 დეკ

გილოცავთ ახალ 2022 წელს!

ძვირფასო კოლეგებო და სტუდენტებო გილოცავთ ახალ 2022 წელს. ჯამრთელობა, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება, ხვავი და ბარაქა არ მოგკლებოდეთ.წარმატებები ჩვენს ფალულტეტს.


ყველა სიახლე

მენეჯერი და მისი უფლებამოსილება


1. მენეჯერს ნიშნავს და ანთავისუფლებს რექტორი.  
    2.
მენეჯერი: 
  ა) ახდენს შრომის ბაზრის მარკეტინგულ და პროგნოზულ ანალიტიკურ კვლევას,  რის  საფუძველზეც ადგენს საგანმანათლებლო პროგრამებისადმი წარდგენილ მოთხოვნათა ნუსხას   საზოგადოების თანამედროვე მოთხოვნათა გათვალისწინებით; 
  ბ) ახორციელებს ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ფინანსურ და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას; 
   გ) ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესრულების მიზნით,  ადგენს ფინანსური და მატერიალური რესურსების მოზიდვის ყოველწლიურ გეგმას და პასუხისმგებელია მისი შესრულების მიზნობრიობასა და ეფექტიანობაზე; 

   დ)  დეკანთან შეთანხმებით ადგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტს და შესათანხმებლად წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს; 
   ე) პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესრულების ეფექტიანობასა და მიზნობრიობაზე; 
   ვ)  კოორდინაციას უწევს სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის,  სტაჟირებისა და მათი შემდგომი დასაქმების   პროცესს; 
   ზ) ახორციელებს ფაკულტეტის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 3.მენეჯერი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს,  რექტორისა და ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის წინაშე.