მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

                                                  ფაკულტეტის მენეჯერი 
                                                         cv
  1.  სახელი: გია                                                                                                                                   
                                                                                                                                            
  2. გვარი: გოლეთიანი                                                                        
 
  3.  დაბადების თარიღი: 8.09.1949                                                         
   
  4. ეროვნება: ქართველი
 
  5. მისამართი:  თბილისი, თოიძის ქ 43
           
  6. საკონტაქტო ინფორმაცია: 599 543045   Email: g.goletiani@gtu.ge
 
  7. ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
 
  8. განათლება:
 
 
დაწესებულება
დაწყების თარიღი
დამთავრების თარიღი
ხარისხი/დიპლომი №
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1966
1972
ინჟინერ-მექანიკოსი
YN001304
ოდესის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი-ასპირანტურა
1974
1978
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
ტN029982
 
  9.    პროფესიული კავშირის წევრი:  _1972
 
  10.   სხვა ტრეინინგი: 2009 წ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, აიოვას სახელმწიფო
                                           უნივერსიტეტის და სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის
                                           მიერ ჩატარებული თრეინინგი - სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების
                                           ზოგადი კურსი
 
  11.    სამუშაო გამოცდილების ქვეყნები: საქართველო, რუსეთი
 
  12.   ენები (5-ბალიანი სისტემა):
 
ენები
კითხვა
ლაპარაკი
წერა
ქართული
მშობლიური
რუსული
5
5
5
გერმანული
4
3
3
 
  13. სამუშაო გამოცდილება
 
1972-1976 წწ
დამქირავებელი
კომბინირებული საკვების საკავშირო კლევითი ინსტიტუტი საქართველოს ფილიალი
თანამდებობა
უმცროსი, უფროსი მეცნიერ მუშაკი
 
თარიღი
1976-1978 წწ
დამქირავებელი
ოდესის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
 
თანამდებობა
ასპირანტურა
 
თარიღი
1978-1982 წწ
დამქირავებელი
კომბინირებული საკვების საკავშირო ინსტიტუტის  საქართველოს ფილიალი
თანამდებობა
ლაბორატორიის გამგე
 
თარიღი
1982-1983 წწ
დამქირავებელი
საქართველოს დამზადების სამინისტრო
თანამდებობა
ტექნიკური სამმათველოს უფროსი
 
თარიღი
1983-1984 წწ
დამქირავებელი
ქ.თბილისის საქარხნო რაიონის აღმსრულებელი კომიტეტი
თანამდებობა
თავჯდომარის პირველი მოადგილე
 
თარიღი
1984-1989 წწ
დამქირავებელი
საქართველოს კპ ცკ
თანამდებობა
ინსპექტორი
 
თარიღი
1989-1996 წწ
დამქირავებელი
სააქციო საზოგადოება ``სიმი``
თანამდებობა
გენერალური დირექტორი
 
თარიღი
1996-2000 წწ
დამქირავებელი
სააქციო საზოგადოება ``ვიტა``
თანამდებობა
მეთვალყურეთა საბჭოს თავმჯდომარე
 
თარიღი
2000-დღემდე
დამქირავებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თანამდებობა
#47 კათედრის დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი
 
  14. სამეცნიერო ინტერესებისა და კვლევების დეტალური აღწერა
·          საქართველოში საკვები პექტინის წარმოების ორგანიზაცია;
წარმატების განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორის საქართველოში ეკოლოგიურად სუფთა, დაბალი ხარისხის-იაფი ვაშლის, ციტრუსის, ყურძნის, ჩაის ფოთლის არსებობა. ზემოთ აღნიშნული ნედლეულის გადამუშავების შედეგად 40-55 %-ის ოდენობით დარჩენილი ნარჩენები საუკეთესო ნედლეულია პექტინის მისაღებად.
პექტინის მიღების ტექნოლოგია ეფუძნება ჰიდროდინამიკური პროცესის გამოყენებას, სადაც დემინერალიზირებული წყალი გამოიყენება როგორც ექსტრაგენტი. პექტინის ექსტრაგენტეტების კონცენტრირება და გაწმენდა წარმოებს გაყოფის ბარომემბრანული მეთოდების გამოყენებით.
ზემოთ ჩამოთვლილი ნედლეულებიდან მიიღება როგორც დაბალმეტოქსილირებული პექტინი, რომლის 1 კგ ფასი 20-25 აშშ დოლაის ფარგლებში, ასევე მაღალ მეტოქსილირებული პექტინი, რომლის 1 კგ ფასი მერყეობს 12-16 აშშ დოლარის ფარგლებში.
·         იმერეთის რეგიონში (ქ.სამტრედია) 1000 ტონა წარმადობის ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოსა და 300 ტ ტევადობის მაცივრის ორგანიზაცია
ეს გამოწვეული იმით, რომ ხილი და ბოსტნეული წარმოადგენს მალფუჭად  პროდუქტს, ხოლო მათი შენახვისათვის მოსახლეობას არ გააჩნია სათანადო პირობები, რის გამოც მოწეული მოსავლის დიდი ნაწილი ფუჭდება. ხილი და ბოსტნეული შენახვის პროცესში სუნთქავს. სუნთქვის შედეგად გარემო არეში იცვლება ნახშირბადის და ნახშიროჟანგის აირის თანაფარდობა. ნახშირბადის შემცველობის შემცირებისას ნახშირორჟანგის აირის რაოდენობა იზრდება. ამავე დროს გამოიყოფა ტენი და დიდი რაოდენობით სითბო (1256-8380 კჯოული/დღე-ღამეში ერთ ტონა პროდუქციაზე), რაც იწვევს მნიშვნელოვან ტემპერატურულ მატებას (დღე-ღამეში საშუალოდ 10-150C). გარდა ამისა მცირდება პროდუქტის კვებითი ღირებულება, იცვლება გემო , შეფერილობა, გარეგანი სახე და ადგილი აქვს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მნიშვნელოვან დანაკარგებს.
გარდა ამისა კვლევის მიზანია აგრეთვე:
-სიღარიბის დაძლევის პროცესში აქტიური მონაწილეობა;
-წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე ორიენტირება
-თანამედროვე მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა
-დასაქმების უმნიშვნელოვანესი პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობა
 
 
 
13.    შესრულებული სამუშაოები, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს დაკისრებული სამუშაოს შესრულების
შესაძლებლობას (პროექტები, გრანტები, მიზნობრივი პროგრამები და სხვ.)
 
წელი
2009-2010 წწ
მდებარეობა:
 
კლიენტი
შპს ``პანტა``
დაკავებული თანამდებობა:
დამფუძნებელი კომერციული დირექტორი
პროექტის სახელწოდება:
ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის წარმოებისათვის გადასატანი წნეხ გრანულატორის და ვიბრაციული საცერი დანადგარის დამზადება
პროექტის ზოგადი აღწერა:
საქართველოში ენერგომატარებლების გამოყენება შეზღუდულია მაღალი სამომხმარებლო ასების გამო და რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობა იძულებულია გამოიყენოს ზამთრის პერიოდში საწვავად შეშა, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყნის აუნაზღაურებელი ტყის გაჩეხვასთან.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში მკაცრი შეზღუდვაა ხე-ტყის მოჭრაზე, ამასთან ერთად გაგვაჩნია ბიონარჩენების (ხის ნახერხი, ბურბუშელა, ხის ტოტები, თხილის ნაჭუჭი, მზესუმზირისა და სიმინდის ღეროები და ა.შ) სერიოზული მარაგი, ინახება ამ პოტენციალის ფართო გამოყენების პერსპექტივები საწვავი ნომეკლატურის გაზრდის საქმეში.
მერქნისა და სასოფლო-სამეურნეო მასალების გადამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენების ბრიკეტებით წარმოებულ პროდუქციას ევროპულ ქვეყნებში უწოდეს ``ბიოსაწვავი``.
ბიოსაწვავი გამოირჩევა სითბოს გამოყოფის მაღალი უნარიანობით, 17-19 მჯ/კგ.; წვის პროცესის ხანგრძლივობით . 1 ცალი 400-450 გრ წონის ბრიკეტი იწვის არანაკლებ 30 წთის განმავლობაში. ბიოსაწვავის ნაცრიანობა არ აღემატება 1%-ს. ბიოლოგიური ნარჩენებისაგან დამზადებული ბრიკეტი არშეიცავს მავნე ნივთიერებებს, მათ შორის წებოს და სხვა შემკვრელ დანამატებს. საწვავი ბრიკეტი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. დაწვის შემდეგ CO2 -ს ატმოსფეროში გამოყოფს 50-ჯერ ნაკლები რაოდენობით ვიდრე ქვანახშირი და 15 ჯერ ნკლები რაოდენობით ვიდრე ბუნებრივი აირი
შესრულებული სამუშაოები:
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის საბაზო საწარმოში-შპს ``პანტას`` საწარმოო ფართში მდებარე ქ.სამტრედია რობაქიძის ქ. # 61 შეიქმნა და დამონტაჟდა ბიოსაწვავის დამამზადებელი ექსპერიმენტალური ტექნოლოგიური ხაზი. კერძოდ შეიქმნაექსპერიმენტალური 150 კგ/სთ წარმადობის ნახერხის ბრიკეტის დამამზადებელი წნეხი. სველი ნახრხის გაშრობისათვის საცდელი საშრობი; ნახერხის ბრიკეტებზე და სველ ნახრხზე მომუშავე საცეცხლე ქვაბი; მოეწყო ცხლი ჰაერის საშრობი შემბერი და საამქროს ენტილაციის სისტემა. დამზადდა სველი ნახერხის ექსპერიმენტალური ვიბრო საცერი ანადგარ და ა.შ
2011 წელს სსიპ ``სახელმწიფო ბრუნვის სააგენტოსთან დადებული ხელსეკრულებების საფუძველზე ექსპერიმენტალურ ტექნოლოგიურ ხაზზე გამოშვებული ``ბიოსაწვავით`` -ნახერხის ბიკეტი, უზრუნველყოფილი იქნა ქვეყნის ბავშვთა სახლების საწვავით მომარაგების საკითხი.
შესრულებული სამუშაოები საფუძველს გვაძლევს დავასკვნათ რომ სტუ-ში შემუშავებული ``ბისაწვავის`` დამამზადებელი ექსპერიმენტალური ტექნოლოგიური ხაზი ბევრად ეკონომიურია ანალოგიურ დასავლურ ხაზებთან  შედარებით და მათზე დამზადებული ბიოსაწვავი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.
 
 
  15. სასწავლო კურსები:
    1.``სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი``
        2009 წ სერთიფიკატი #00734
    2. ``საწარმოთა სამართლებრივი ფორმები``   სერთიფიკატი #UUMCOR 1999 წ
 
  16. კომპიუტერის ფლობა: MS windows პროგრამები
 
  17. პიროვნული თვისებები: ლიდერის და ორგანიზატორის თვისებები
ვადასტურებ, რომ ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია  შეესაბამება სინამდვილეს.
 
პირადი ხელმოწერა:
 
მოდულის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: