01 თებ

ფაკულტეტის საბჭოს წევრების საყურადღებოდ:

2021 წლის 5 თებერვალს 11-00 საათზე Zoom-ის საშუალებით გაიმართება  სატრანსპორტო და  მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, სადაც დეკანობის კანდიდატი წარადგენს სამოქმედო გეგმას.
02 დეკ

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების განრიგის შესახებ

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით
ყველა სიახლე

საგზაო დეპარტამენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთაშორისი საგზაო დეპარტამენტი

საგზაო დეპარტამენტის მისია, მიზნები, ამოცანები და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

სამშენებლო და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთა­შორისი საგზაო დეპარტამენტი წარმოადგენს ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზა­ციულ ერთეულს, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგ­რამების ფარ­გლებში უზრუნველყოფს სასწავლო-მეთოდურ და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანო­ბას.
საგზაო დეპარტამენტის ძირითადი მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების შესატ­ყვისი კომპეტენციის მქონე, საერთაშორისო შრომით ბაზარზე კონკურენ­ტუ­ნა­რიანი სატრანსპორტო მშენებლობის (ინჟინერიის) სპეციალისტების მომზადება.
საგზაო დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: პრაქტიკული ხასიათის საქმია­ნობაზე ორიენტირებული აკადემიური უმაღლესი განათლების მქონე პირების - ბაკა­ლავრებისა და პროფესიული განათლების მქონე პირების - სპეციალისტების მომზა­დება; სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე ორიენტი­რებული აკადემიური უმა­ღლესი განათლების მქონე პირების - მაგისტრებისა და დოქტორების მომზადება.
საგზაო დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამებით დეპარტამენტისათვის განსაზღვრულ საგნებში სილაბუსისა და განრიგის შესაბამისად მეცადინეობების ჩატარებას; ქმნის ან/და მონაწილეობს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნაში და არსებული პროგრამების მოდიფი­ცირებაში; ახორციელებს სასწავლო პროცესის მეთოდურ უზრუნველყოფას (სახელმძღვანელოების და სხვა სას­წავლო-მეთოდური მასალის მომზადება), ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების და­ნერ­გვას; უზრუნველყოფს სწავლების არსებული მეთოდების ეფექტურად გამოყენების გზით სწავლის ხარისხის ამაღლებას, სწავლების ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგი­ების დანერგვას, სასწავლო პროცესის სრულყოფას; ორგანიზაციას უწევს სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას; ახორციელებს მაგისტრანტების და დოქტორანტების თემებით და ხელმძღვანელებით უზრუნველყოფას; ხელს უწყობს სასწავლო-პედაგო­გიური კადრების მომზადებასა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას.
საგზაო დეპარტამენტის პროფილის (რკინიგზა, საავტომობილო გზა და აეროდ­რომები, ხიდები და გვირაბები, საგზაო ინფრასტრუქტურა) შესაბამისად ამყარებს შემოქ­მედებით კავშირებს და თანამშრომლობს სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სასწავ­ლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებთან და სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზა­ციებთან.
სამშენებლო და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შესა­ბამისი დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულის - ლაბორატორიის ბაზაზე ახორ­ციელებს და კოორდინაციას უწევს სამეცნიერო კვლევებს, ატარებს სამეცნიერო-მეთო­დურ სემინარებს, იძლევა ექსპერტულ დასკვნებს სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებზე და პროექტებზე; ახორციელებს სატრანსპორტო მშენებ­ლობის დარგის სპეციალისტთა პროფესიულ სრულყოფას და გადამზადებას, სასწავლო პროცესთან სამეცნიერო საქმიანობის მჭიდრო კავშირის უზრუნველ­ყოფისათვის სამეცნირო-კვლევით სამუ­შაოებში დეპარტამენტის თანამშრომელთა და სტუდენტების ჩაბმას. ახორციელებს სამაგ­ისტრო საკვალიფიკაციო და სადოქტორო სადისერ­ტაციო ნაშრომების რეცენ­ზირებას; პროფილის (რკინიგზა, საავტომობილო გზა და აეროდრომები, ხიდები და გვირაბები, საგზაო ინფრა­სტრუქტურა) შესაბამისად თანამ­შრომლობს საწარმოებთან და ორგანიზაციებთან და ხელს უწყობს კურსდამთავ­რებულთა შრომით დასაქმებას; კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტზე არსებული თვით­დაფინანსებაზე მყოფი შესაბამისი პრო­ფილის სამეცნიერო ცენტრის („სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი“) საქმიანობას. აქტიურად მონაწილეობს სატრანსპორტო ინფრა­სტრუქტურის რთული ობიექტების დაპროექტების, მშენებლობის და ექს­პლუატაციის პროცესში, სტუდენტებისათვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვი­თარებისა და პროფესორ-მასწავლებლების საინჟინრო პრაქტიკასთან მუდმივი კავშირ­ის უზრუნ­ველსაყოფად.
საგზაო დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სატრან­ს­პორ­ტო მშენებლობის დარგში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო აკადემიური, პროფესიული განათლების პროგრამების განხორციელება; სამეცნი­ერო-კვლევითი სამუშაოების წარმართვა; საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმ­იანობა.დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლები