მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტის აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გოდერძი ტყეშელაშვილი

             N505  ტრანსპორტისა და მრეწველობის 

მენეჯმენტის აკადემიური დეპარტამენტი

ე.მ.დ. პროფესორი

        ელ ფოსტა: g.tkeshelashvili@gtu.ge

დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლებიდეპარატამენტის ისტორია