მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

                                          

ნია ნათბილაძე

N502  სამრეწველო ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიების აკადემიური დეპარტამენტი

ტ.მ.კ. პროფესორი

          ელ ფოსტა:n.natbiladze@gtu.ge


დეპარტამენტის ისტორია

თანამშრომლები