კონტაქტი

სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

საფოსტო რეკვიზიტები:


მისამართი – 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 71, პირველი კორპუსი
ტელეფონი: 
დეკანი - (+995 32) 2 36 40 35; 62 72
დეკანატი -  64 84; 61 33

WEB http://gtu.ge/faculties/stmm/

საბანკო რეკვიზიტები:


სს ¨თი ბი სი” ბანკი
ანგარიშის ნომერი #GE47TB0600000003408001