მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

ხელმძღვანელი

პროექტის  დასახელება


გ. ქევანიშვილი

თესლის დაბალსიხშირულ მაგნიტურ ველში დამამუშავებელი მოწყობილობის შექმნა-დამზადება

დ. ჯაფარიძე

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიაზე ხარჯების ეკონომიის მართვის კომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა

თ. აგლაძე

მანგანუმის ჰიდრიდის სინთეზი და თვისებების შესწავლა

ი. ლომიძე

ათასწლეულის გამოწვევის ინიცირებული პროექტის (STEM-ი) (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერინგი, მათემატიკა) ფარგლებში, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლაბორატორიული ბაზის გადააღჭურვის პროექტი

ლ. იმნაიშვილი

სტუ-ს მართვის  ინფორმაციულ-ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემა

მ. გოგოხია

საქართველოში ეკოკემპინგების ფრანჩაიზინგული ეროვნული ქსელის შექმნა

მ. ჟურული

დაბალხარისხოვანი და მეორადი მასალების გამოყენებით Soi- Mn-B-იანი შენადნობის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესის კვლევა

მ. ჭირაქაძე

ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელი

ნ. ლოლაძე

ზოგიერთი ტექნოლოგიური პარამეტრის შემუშავება ბეტონის ,,სუპერ იატაკების“ მისაღებად ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით

0322 77 11 11