2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

ხელმძღვანელი

პროექტის  დასახელება


გ. ქევანიშვილი

თესლის დაბალსიხშირულ მაგნიტურ ველში დამამუშავებელი მოწყობილობის შექმნა-დამზადება

დ. ჯაფარიძე

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიაზე ხარჯების ეკონომიის მართვის კომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა

თ. აგლაძე

მანგანუმის ჰიდრიდის სინთეზი და თვისებების შესწავლა

ი. ლომიძე

ათასწლეულის გამოწვევის ინიცირებული პროექტის (STEM-ი) (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერინგი, მათემატიკა) ფარგლებში, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლაბორატორიული ბაზის გადააღჭურვის პროექტი

ლ. იმნაიშვილი

სტუ-ს მართვის  ინფორმაციულ-ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემა

მ. გოგოხია

საქართველოში ეკოკემპინგების ფრანჩაიზინგული ეროვნული ქსელის შექმნა

მ. ჟურული

დაბალხარისხოვანი და მეორადი მასალების გამოყენებით Soi- Mn-B-იანი შენადნობის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესის კვლევა

მ. ჭირაქაძე

ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელი

ნ. ლოლაძე

ზოგიერთი ტექნოლოგიური პარამეტრის შემუშავება ბეტონის ,,სუპერ იატაკების“ მისაღებად ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით