მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2013-2014 წლის გამარჯვებული პროექტები

2013-2014 წლის გამარჯვებული პროექტები

ხელმძღვანელი

პროექტის დასახელება

ა. ჯაფარიძე

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორიის განმარტებითი ლექსიკონი

 

ა. მანაგაძე

ნიადაგის ტენიანობისა და ტემპერატურის განმსაზღვრელი მიკროპროცესორული მობილური ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება

 

ა. გერასიმპოვი

Si-ის ფოტოელემენტების დამზადების ტექნოლოგიის თვითღირებულების შემცირება

 

ა. სარუხანაშვილი   

მხატვრული მინანქარი

 

ბ. ცხადაძე

ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო განმარტებითი ლექსიკონი

 

დ. კაპანაძე

“ელექტრონული სასწავლო კურსების კონცეპტუალური მოდელების დამუშავება”

 

დ. ბლუაშვილი  

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია- მუზეუმის ინფორმაციული ბანკის და  ახალი კოლექციების (მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვების) შექმნა

 

დ. ნოზაძე

ფიბრობეტონისაგან  საგზაო-სადრენაჟო მილების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება

 

ე. ელიზბარაშვილი

თხევადი გამრეცხი საშუალებების ახალი ფორმულისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავება

 

გ. კოკოშაშვილი

ეთნოკულტურული ტექნოლოგიების ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

გოჩა მიქიაშვილი

ვებ–დიზაინი 3D ინტერნეტისათვის

 

გ. გაფრინდაშვილი

თერმულად მდგრადი ძვლის ფაიფურის და მხატვრული მინანქრების სინთეზი ადგილობრივი ნედლეულების გამოყენებით

 

თ. გაბადაძე

აქართველოს ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საჭირო პრესცემენტების და თვითდაწნეხილი წყალგაუმტარი ბეტონების მიღება და კვლევა 

 

ი. გოცირიძე

კომპიუტერით მართვადი გალვანიზაცია-იონოფორეზის აპარატი

 

ჟ. პეტრიაშვილი

ვირტუალური სასწავლო ლაბორატორიული სამუშაოების და სადემონსტრაციოვიდეო მასალის შექმნა და დანერგვა ქიმიაში

 

ლ. წულუკიძე

ტრასეკას სატრანსპორტო დერეფნის (სოფ. გლდანის მონაკვეთი) მიმდებარე დეგრადირებული ფერდობების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო თანამედროვე ტექნოლოგიის შემუშავება

 

გ. ლოლაძე

3Dსტერეოსკოპული გადაღება-გადაცემისთვის ავტომატიზირებული მართვის სისტემების შექმნა, საქართველოში ტელე-კინო ინდუსტრიის გასავითარებლად

 

მ. წვერავა            

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა დანიშნულების საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება


მ. ბაბუციძე

ინოვაციური კაზმის ბაზაზე საშემდუღებლო მასალების შემუშავება და მათი ქარხნული წესით დამზადების ტექნოლოგიის ათვისება

 

მ. ჯიბლაძე

შავი ზღვის სიღრმული წყლებიდან გოგირდწყალბადის მიღება და მისი ფიზიკო-ქიმიური ანალიზი

 

მ. ახობაძე

გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული სისტემა საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებისათვის

 

მ. ანდღულაძე

მონოსაქარიდების ბოიეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან 

 

ნ. წერეთელი

ჭიათურის მანგანუმის მადნებიდან კალციუმის მაღალოქსიდშემცველი ნატეხოვანი კონცენტრატების მიღებისა და მათგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება

 

ნ. ნარეშელაშვილი

საკონტეინერო სპრედერი თვირთამწეობით 201 და 401

 

ნ. ნაცვლიშვილი

წყლისა და ბუნებრივი აირის რაციონალური მოხმარების SCADA სისტემა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის

 

ნ. ჯალაბაძე

ახალი ტიპის კომპოზიციური საჯავშნე მასალის მირების ტექნოლოგიის შემუშავება

 

ნ. ჩიგოგიძე

კვანტური თერაპიის პორტატიული უნივერსალური ხელსაწყო-აპარატი ბიომეტრი

 

ო. ნამიჩეიშვილი

ხანგამძლეობისა და დაღლილობით გამოწვეული რღვევის დაჩქარებული ტესტირება კომპიუტერული მოდელირებით

 

ო. მიქაძე

საარმატურე ფოლადის ხარისხის გაუმჯობესების ტექნოლოგიის შემუშავება წარმოების ნარჩენებიდან მიღებული ბარიუმიანი კომპლექსური შენადნობის გამოყენებით

 

რ. თურმანიძე

სპირალურღარიანი პრეციზიული მიკროიარაღების დამზადების ტექნოლოგიური ოპერაციების ოპტიმიზაცია

 

რ. სამხარაძე

სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა სასწავლო პროცესში (ვიდეო ლექციების სასწავლო კურსების შექმნა C# ენის ბაზაზე)

 

შ. ნაჭყებია

საინჟინრო საქმის, მეცნიერებისა და განათლების ღირსეული მოამაგენი

 

ს.  ცირამუა

ვებ და მობილურ ტექნოლოგიებში ინტეგრირებული ვირტუალური ტურისტული მარშრუტების გეოინფორმაციული სისტემა

 

შ.    ბაქანიძე    

შენობა-ნაგებობების მრავალშრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია

 

ლ. სახვაძე

დარღვეული ლანდშაფტების ბიორეკულტივაცია ადგილობრივ ნედლეულზე დამზადებული ბაქტერიული ორგანულ-მინერალური სასუქის - ,,ბომს“-ის გამოყენებით

 

ა. სულამანიძე

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე რკალური შედუღების უნივერსალური საელექტროდო დანაფარის შემუშავება

 

რ.  სხვიტარიძე

საგზაო მშენებლობებისათვის, ბაზალტური, მოდიფიცირებული შემადგენლობისა და სტრუქტურის,არმატურით არმირებული,მონოლითური ცემენტბეტონის ტექნოლოგია

 

თ. კაჭარავა  

ფიტოგენეტიკური რესურსის  მარაგებიდან  მძიმე ლითონების და რადიონუკლეიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება  შემდგომში  ეკოლოგიურად  სუფთა ნედლეულის მისაღებად

 

თ. ბერბერაშვილი

უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებების ავტონომიური პლატფორმების დაცვა ქვანტური კრიპტოგრაფიის გამოყენებით

 

თ.  ფანჯიკიძე

სოციოლოგიური კვლევები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ასპექტები (განათლება, მეცნიერება, კომერციალიზაცია

 

თ. ჩახუნაშვილი

ალუმინის დაბალტემპერატურული დანაფარების ინოვაციური ტექნოლოგია

 

60.თ.თუმანიშვილ

რთული ზედაპირების შედუღებით აღსადგენი დანადგარის შემუშავება და დამზადება

 

ვ. სამხარაძე 

ფერდობზე ინტენსიური წვიმების შედეგად ფორმირებული ზედაპირული ჩამონადენის კინეტიკური ენერგიის დამხშობი ახალი კონსტრუქციის არხის მჭრელი

 

ზ.  ციხელაშვილი

„გამოყენებითი სახის ნავთობსეპარატორის კონსტრუქციის შემუშავება და მისი ქმედების ჰიდროდინამიკური დასაბუთება“

 

ზ. კიკნაძე

საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის CAD სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი დეკორატიული ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა

 

კ. ფხაკაძე

ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანის ასაგებად აუცილებელი რიგი სისტემების გაფართოებადი (სწავლებადი) საინტერნეტო ვერსიების შემუშავება

 

ა. წაქაძე

შენობა-ნაგებობების მონიტორინგის და დიაგნოსტიკის კომპლექსური მეთოდოლოგიის დამუშავება

 

კ. გორგაძე                             

წყლის მოტივტივე ტურბინის ახალი მოდელი

 

ლ.  ჩიქავა

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლებისა და ადგილობრივი წარმოების სურსათით მოსახლეობის დაკმაყოფილების აქტუალური პრობლემები

 

რ. გახოკიძე

მარცვლოვანი კულტურების  ნაყოფიერების  გაზრდა  აგრობიოორგანული ტექნოლოგიის  საშუალებით  მწირი და დამლაშებული ნიადაგების  პირობებში  ქიმიზაციის შემცირების  ფონზე

 

თ. თუმანიშვილი

საწვავის ახალი მისართის მახასიათებლების კვლევა

 

ზ. კოვზირიძე

ბიონანოსამედიცინო კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი

 

ზ. ბუაჩიძე

ზემაღალი სიხშირის ველში მანგანუმის ოქსიდის კონცენტრატის ალუმინოთერმული და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების კვლევა

 

ვ. ქირია

რთული ზედაპირების შედუღებით აღსადგენი დანადგარის შემუშავება და დამზადება

 

თ. ცაბაძე

პროექტების შეფასების ექსპრესს ანალიზის კომპიუტერული სისტემა

 

ზ. აზმაიფარაშვილი

ელექტრომაგნიტური რეზონანსის პრინციპზე მომუშავე მაცივარი

 

ზ. ფადიურაშვილი

სასმელი და ჩამდინარე წყლების კოაგულიანტით და ფლოკულიანტით გაწმენდის პროცესის ანალიტიკური ხელსაწყოს დამუშავება, საცდელი ეგზემპლიარის დამზადება და მისი გამოცდა საწარმოო პირობებში

 

დ. ჯაგოდნიშვილი

ქართული ენის ინტელექტუალური ლექსიკონის შექმნა

 

გ. სანაძე

ბიოგენური იზოპრენის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი

 

0322 77 11 11