მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2011 წლის გამარჯვებული პროექტები

2011 წლის გამარჯვებული პროექტები

გრანტის ხელმძღვანელი

 

გრანტის დასახელება

თ.ფაღავა 

ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების  ფორმირება კრისტალებში მაღალენერგეტიკული ნაწილაკებით დასხივების მეთოდის გამოყენებით

 

გ.ჯანდიერი

ტურბულენტური ატმოსფეროს ფენებში ელექტრონებისა და გეომაგნიტური ველის ფლუქტუაციების გავლენა გაბნეული რადიო ტალღების დეპოლარიზაციაზე

 

ე.ქუთელია

ნახშირბადის ნანონაწილაკების, ნანომილაკების, ნანოძაფების და ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა

 

თ.შაქარაშვილი

ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმაციული ზეთების რეგენერაცია

 

ზ.კოვზირიძე

მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმია კიბოს დაავადების სამკურნალოდ

 

ზ.ჯაბუა

ზოგიერთი იშვიათმიწა ელემენტების მონოანთიმონიდების თხელი ფირების მიღება და მათი ფიზიკური თვისებები

 

მ.წეროძე

ახალი ზესალი მასალით შექმნილი ინსტრუმენტი და მისი გამოყენება მშენებლობაში

 

ნ.დოლიძე

სხივური თერაპიისთვის  სამკურნალო აპარატის პროექტირება და შექმნა”

 

ლ.იმნაიშვილი

ბიომეტრიული ტექნოლოგიების კვლევა და გამოყენება

 

რ.ხუროძე

„ქართული ნაბეჭდი ტექსტების კომპიუტერული ამომცნობი სისტემების  აგება“

 

მ.ჯიბლაძე

შავი ზღვის წყალბადისა და გოგირდის მიღების პრობლემა

 

ლ.ზამბახიძე

გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში სართულების ტერასული ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას

 

ვ.ლოლაძე

კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები

 

ზ.ციხელაშვილი

საწარმოო ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდა საწვავი ბიოგაზისა და სასუქის მიღებით

 

ზ.გედენიძე 

ახალნორვეგიული მეთოდით მშენებარე მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცის ანალიზი ღირებულების მინიმიზაციისა და საიმედობის უზრუნველყოფის პირობები

 

ა.სარუხანაშვილი

ფერადი ლითონების და შენადნობების მომინანქრების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები

 

ლ.გვასალია

რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”

 

ა.ვაშალომიძე

„ნაბეჭდი ტექსტის ქართულად გახმოვანება და II  საფეხურის ქართული სინტაქსური მართლმწერი

 

ლ.ლორთქიფანიძე

ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა

 

დ.ჯიშიაშვილი

ნანოსტრუქტურული ზემგრძნობიარე სენსორული არეების
მიღება ტოქსიკური აირების დეტექტირებისათვის

 

თჯიქია

არიდული კლიმატის ზინებში ბუნებრივი მასალებით მცენარეული საფარის შექმნა

 

კ.ჯაფარიძე

ნანოსტრუქტურირებული თხევადკრისტალური პოლიმერული ფირები ინფორმაციის ასახვის თანამედროვე სისტემებისთვის

 

მ.კუხალეიშვილი

საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა

 

ნ.ჩიგოგიძე

საკვები პროდუქტები ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის კორექციისთვის

 

გ.ადამაშვილი

არაჩვეულებრივი ტალღები ერთღერძა ანიზოტროპულ ,,დადებითიდან უარყოფით ინდექსზე გადამსვლელ“ მეტამასალებში

 

თ.ცაბაძე

გადაწყვეტილებათა მიღების ახალი მეთოდი ექსპერტების არამკაფიო შეფასებების საფუძველზე

 

ნ.ბაღათურია

წითელი ჯიშის ყურძნებიდან პურის ნატურალური ანტიოქსიდანტური დანამატის მიღების ტექნოლოგიის გამოკვლევა

 

დ.ჯაფარიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშვება

 

0322 77 11 11