მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტის დასახელება

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტო პერიოდი

  67

საქართველოს სატრანსპორტო სექორის ევროპულ სისტემებთან ურთიერთ ავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი

ys-2016-41

ბორის გითოლენდია
593918211

09/12/2016-
09/12/2018

  68

ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება

04/05

დავით ჯიშიაშვილი
599515456

25/04/2016-
25/04/2018

69

ნახშირბადის ნანოფორმების და მათი აგნიტური კლსტერებით დოპირებული ხალი ნანოკომპოზიციების მიღება და კვლევა

  04/06

 

ელგუჯა ქუთელია
577499841

25/04/2016-
25/04/2017

  70

ადგილობრის სასენ-მასალებზე
დამზადებული დანამატიანი
ბეტონების (როგორც ჩვეულებრივი,
ასევე დატკეპნილი) თვისებების კვლევა
და დანერგვა სამშენებლო წარმოებასა
და საავტომობილო გზების
ინფრასტრუქტურაში

DP2016-26

მ.ლორთქიფანიძე

22/12/2016-
22/12/2019

  71

კლინკერის ღუმლიდან საემისიო (co2, ox, nox)-ის ცეოლითის დაჭერა და ცემენტის აფქვისას უტილიზაცია)

216800

თეიმურაზ კორძახია
591938185

30/11/2016-
29/11/2018

72

ძვირფასი ლითონებისაგან
თავისუფალი ინოვაციური
საავტომობილო კატალიზატორის
საწარმოოგამოცდადაოპტიმიზაცია

217020

თამაზ აგლაძე (მაია გაბრიჩიძე 593971563)

30/11/2016-
29/11/2018

73

ოპტიკური მრავალ-ფოტონიანი
არაწრფივიტალღებიგრაფენისპლაზმონიქსში

217064

გურამ ადამაშვილი
551922027

12/12/2016-
12/12/2019

  74

ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა
თხევადი კრისტალის გამოსხივების თვისების ფოტო-მოდულაციისსაფუძველზე

 

217162

 

ანდრო ჭანიშვილი
555362928

09/12/2016-
09/12/2019

75

ლოკალიზებული პლასტიკური
არეების და პლასტიკური ზონის
კვლევა, ბირთვულ ენეტგეტიკაში და
მრეწველობაში გამოყენებული მარტენსიტული კლასის CR-იან ფოლადებში, დაბალციკლური
დაღლილობითიდეფორმაციისას

217164

თამაზ ეთერაშვილი
593243638

09/12/2016-
08/12/2019

76

ახალი სახეობის კვლავჩამწერი
ოპტიკური დამგროვებელი
სპირიპირანით დოპირებული თხევადკრისტალური ორფენოვანი
პოლიმერულიფირისსაფუძველზე

217330

გია პეტრიაშვილი (ციცო ზურაბიშვილი 595767462

12/12/2016-
11/12/2018

77

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე

217578

ნუგზარ ბუაჩიძე
599152266

09/12/2016-
8/12/2019

78

ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის
გაზის პერსპექტიული ლოკალური
უბნების დეტალური გეოლოგიური
შესწავლა

217754

ოლგა სესკურია 593272465

12/12/2016-
11/12/2018

0322 77 11 11