მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2015 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტის დასახელება

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტოპერიოდი

38

,,კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული
თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ”

AR/122/4- 105/14
(გამოყენებითი კვლევები)

კონსტანტინე ფხაკაძე
555543744

27/04/2015-
27/04/2017

39

,,კიბე ზემავალი სატრანსპორტო საშუალება
სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის”

AR/47/3-120/14
(გამოყენებითი კვლევები)

მიხეილ ჯანიკაშვილი
577588478

27/04/2015-
26/10/2017

40

,, ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული
ხალი სამედიცინო მოწყობილობა პროსტატის კიბოს
ადრეულ სტადია ზევიზუალიზაციისა დ ადიაგნოსტირებისთვის”

AR/31/8-314/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ბესარიონ ფარცვანია
599505563

28/04/15-
28/04/17

 41

 „ბაზალტის ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერულ
კოპოზიციური მასალების ვლევა, მაღალი წნევის
ბალონების და ქარის როტორების დამზადება“

AR/74/3-120/14
(გამოყენებითი კვლევები)

მერაბ შვანგირაძე
593739255

27/04/2015-
27/04/2017

 42

,, თბურამძრავიანი დიაფრაგმული ტუმბო წყლის
გაცხელების ავტონომიური ჰელიოსისტემისათვის:
წინასაწარმოო მოდელის დამუშავება”

AR/222/3- 171/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ევტიხი მაჭავარიანი
(გიორგი გიგინეიშვილი
595541137)

28/04/2015-
28/04/2017

43

,, ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNet”

AR/84/4- 105/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ლიანა ლორთქიფანიძე
555398093

28/04/2015-
28/04/2017

44

,, უნივერსალური პოლარიზაციულ- ჰოლოგრაფიული
სპექტრო- პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული
ობიექტების შესწავლისათვის.”

AR/209/6- 120/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ბარბარა კილოსანიძე
593306693

27/04/2015-
27/04/2017

45

,, ინოვაციური მწვანე ალტერნატივა საქართველოს
მაგალითზე - ქარის და მზის ენერგიის მამრავლებელი
ელექტროსადგურების   საპროექტო მაჩვენებლების დადგენა.”

AR/137/3- 170/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ვ. ჯამარჯაშვილი (ნიკო ჩახვაშვილი 599100340)

28/04/2015-
28/04/2017

46

ახალი მეთოდიკით აგებული მსოფლიო დონის
3დსტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა

AR/111/3- 122/14
(გამოყენებითი კვლევები)

გივი ლოლაძე
599216850

28/04/2015-
28/04/2017

 47

 

AR/147/3- 103/14
(გამოყენებითი კვლევები)

თარხან თევზაძე (გიორგი ომსარაშვილი 574090109)

28/04/2015-
28/04/2017

 48

ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების
ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული
უმელების მარალტემპერატურული ზონების ამონაგებისათვის.

AR/102/3- 121/14
(გამოყენებითი კვლევები)

ნათელა ნიჟარაძე
598116252

27/04/2015-
27/04/2017

  49

ალგებრულ-ტოპოლოგიურ სტრუქტურებ
ზეგანსაზღვრული ზომები და მათი გამოყენებები

FR/116/5- 100/14
(ფუნდამენტური კვლევები)

ალექსი კირთაძე
555371993

04/05/2015-
04/05/2018

50

საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991)

FR/148/2- 101/14
(ფუნდამენტური კვლევები)

ავთანდილ სონღულაშვილი (ნატო სონღულაშვილი 598331430)

05/05/2015-
05/05/2018

51

შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრადმარკოვული
რიგების სისტემები ინფოკომუნიკაციური
ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ამოცანებში

FR/312/4- 150/14
(ფუნდამენტური კვლევები)

ჰამლეტ მელაძე (ივერი კაკუბავა 595515752)

05/05/2015-
05/05/2018

52

ფერდოების სტატიკური მდგრადობის კრიტერიალური
პირობები. ზვავისებრი ნაკადების დინამიკური
პროცესების მათემატიკური მოდელირება,
პროგნოზირება და დაცვითი ღონისძიებები

FR/139/9- 151/14
(ფუნდამენტური კვლევები)

ტარიელ კვიციანი
577452284

05/05/2015-
05/05/2018

53

გაუსის მთელ რიცხვებზე ხვევადი კოდების,
განზოგადებული კასკადური კოდებისა და
სივრცით-დროითი ოდების აგება და
გამოკვლევა და მათი სინთეზი უწყვეტი ფაზისმოდულაციასთან

FR/45/4-101/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

სერგო შავგულიძე
599501444

05/05/2015-
05/05/2018

  54

პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი
ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში:
მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა

FR/316/6- 120/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

ვლადიმერ ტარასაშვილი 593676493

04/05/2015-
04/05/2017

55

გაბნეული რადიოტალღების სტატისტიკური
მახასიათებლების შესწავლა დედამიწის ატმოსფეროში

FR/3/9-19/0/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

გივი ჯანდიერი
595540222

05/05/2015-
05/05/2018

56

საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების დაგროვების რაოდენობის და
მორფოლოგიური შემადგენლობის დადგენის
მეთოდოლოგიის შემუშავება და მონაცემთაბაზის შექმნა

FR/88/9-220/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

ნათელა დვალიშვილი
577453215

05/05/2015-
05/11/2017

 57

სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა
გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები

FR/35/9-120/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

შალვა გაგოშიძე
593235293

05/05/2015-
05/05/2018

58

მძლავრი ტექნოლოგიური მანქანების
მრავალძრავიანი ავტომატიზებული ელექტრო ამძრავები

FR/7/3-160/14
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

ჯუმბერ დოჭვირი
579441901

04/05/2015-
04/05/2017

59

გოგორწყვილების და რელსების ცვეთის და
დაზიანების დიაგნოსტიკის მოწყობილობა

/16/4-140/14

ნიკოლოზ
მღებრიშვილი
593177070

17/04/2015-
17/04/2018

60

მთიან რაიონებში განლაგებულ ჰიდროკვანძებზე
ღვარცოფების კატასტროფული ზემოქმედების პროგნოზირება

14/3-109/14

ხვიჩა ირემაშვილი
599728618, 514944994

17/04/2015-
17/04/2018

61

სახეთა ამოცნობის ახალი სისტემა ფოტო
ანიზოტროპული კოპიების საფუძველზე

04/06

ბარბარა კილოსანიძე
593306693

10/02/2015-
10/02/2017

62

რეგიონთა მდგრადი განვითარების ინტეგრიული
კოგნიტიური,გენეტიკურიდანეირონულიმოდელები

04/08

ო. ნამიჩეიშვილი
593573139

10/02/2015-
10/08/2016

 63

საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი
მასალების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა
კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ნიადაგების
ქიმიურიმელიორაციისმიზნით

YS15_2.4.1_68

მარინე შავლაყაძე
598550358

17/12/2015-
20/12/2017

64

აგაგრესიული გარემოს მიმართ მდგრადი ჰიდრო
ტექნიკური ბეტონის მიღება და მატების საშუალებით

YS15_2.1.1_94

ნათია ტაბატაძე
591410951

17/12/2015-
03/01/2018

65

შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები
(BSDE)და მათი გამოყენება სტოქასტუროპტიმალურმართვაში

YS15_2.1.1_43

ბესიკ ჩიქვინიძე 599362681

17/12/15-
31/12/2017

66

წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული
თვისებები და მათი გამოყენებები

YS15_2.1.1_31

თენგიზ ტეტუნაშვილი
599330464

17/12/2015-
29/12/2017

0322 77 11 11