მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2014 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტისდასახელება

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტო პერიოდი

16

ახალი წყალმედეგი დატკეპნილი ბეტონები და მათი გამოყენება მშენებლობაში

AR/48/3-100/13
(გამოყენებითი კვლევები)

არჩილ მოწონელიძე 599512229

04/04/2014-
03/04/2016

17

არაპირდაპირი ელექტრო ქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლოგიის დამუშავება

AR/166/3- 200/13
(გამოყენებითი კვლევები)

ჯემალ შენგელია 599589794

04/04/2014-
03/04/2016

18

მოდიფიცირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი

AR/96/3-250/13
(გამოყენებითი კვლევები)

შალვა კეკუტია 593269480

04/04/2014-
03/04/2016

19

ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე

AR/183/4- 100/13
(გამოყენებითი კვლევები)

არჩილ ფრანგიშვილი (ლევან იმნაიშვილი 599100973)

10/04/2014-
09/04/2016

20

ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა

AR/30/9-150/13
(გამოყენებითი კვლევები)

ნოდარ ფოფორაძე
577428347

04/04/2014-
03/04/2016

21

ნივრის პასტის ტექნოლოგია

AR/41/10- 150/13
(გამოყენებითი კვლევები)

რევაზ მელქაძე 599389952

30/04/2014-
02/08/2016

22

მიწისქვეშა ნაგებობების სავენტილაციო სისტენის დამუშავება ხანზრის გავლენის გათვალისწინებით

AR/61/3-102/13
(გამოყენებითი კვლევები)

ომარ ლანჩავა
599938629

19/05/2014-
31/08/2016

 

23

თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა

FR/586/9- 110/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

ლარისა შენგელია
555958524

31/03/2014-
31/03/2017

 

24

სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი
და წვრილად ჩაწინწკლული
მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით

FR/354/3- 180/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

მიხეილ გამცემლიძე (597700163 მანანა თუთბერიძე)

10/04/2014-
09/04/2017

 

25

ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა

FR/607/10- 170/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

ირაკლი ყრუაშვილი 555232373

10/04/2014-
09/04/2017

26

ახალი ტიპის
მოტივტივე–მოცურავე
ტალღა–შემარბილებელ
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა
კომპლექსის შემუშავება სანაპირო
ზოლისა და ღია პორტების
შტორმული ტალღებისაგან
დასაცავად

FR/360/3- 105/13
(ფუნდამენტუ
რი კვლევები)

ზურაბ ციხელაშვილი 593240271

02/04/2014-
01/04/2017

27

ნანო-სენსორული სისტემებით
პათოგენური   მიკროორგანიზმების
დეტექტირების მოდელის შესწავლა- შემუშავება

FR/430/3- 250/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

თამარ ბჟალავა
599944212

31/03/2014-
31/03/2017

28

სინათლით მართვადი გიროტროპია თხევად კრისტალებში ინფორმაციის ჩასაწერად

FR/403/4- 100/13
(ფუნდამენტური კვლევები)

გურამ ჭილაია
(555362928 ანდრო ჭანიშვილი)

31/03/2014-
30/09/2016

29

მრავალკომპონენტიანი დრეკადი
სტრუქტურების დინამიკის
მათემატიკური მოდელების გამოკვლევა სრულად შეუღლებული   თერმო-მექანიკური და ელექტრო-მაგნიტური ველების გათვალისწინებით

FR/286/5- 101/13
(ფუნდამენტური კვლევები)

დავით ნატროშვილი 599195171

31/03/2014-
31/03/2017

30

ურთიერთკავშირი ნიშნებსა და
გადანაცვლებებს შორის ვექტორთა
კომპაქტურ შეჯამებაში: თეორია და გამოყენებები

FR/539/5- 100/13
(ფუნდამენტური კვლევები)

სერგო ჩობანიანი
595434824

31/03/2014-
31/03/2017

31

ოპტიკური სოლიტონები ანიზოტროპულ ნანოსტრუქტურებში

FR/34/6-265/13
(ფუნდამენტური კვლევები)

გურამ ადამაშვილი 551922027

31/03/2014-
07/04/2016

32

არაპოლარიზებული სინათლის
ფენომენი პოლარიზაციულ-
ჰოლოგრაფიულ
ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა,
მარეგისტრირებელი არეები,
გამოყენება

FR/292/6- 120/13
(ფუნდამენტური
კვლევები)

ლადო ტარასაშვილი
593676493

31/03/2014-
31/03/2016

33

გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანები

FR/395/6- 420/13
(ფუნდამენტური კვლევები)

ჯიმშერ მაისურაძე (ციცო ზურაბიშვილი 595767462

31/03/2014-
30/09/2016

34

სუპერპარამაგნიტური რკინის
ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs)  გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაში

FR/451/7- 230/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

შალვა კეკუტია
593269480

02.04.2014-
01.04.2017

35

შავი ზღვის წყლის ხარისხის
ეკოლოგიური მდგომარეობის
შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშავება
საქართველოს საზღვრებში

FR/115/9- 180/13
(ფუნდამენტუ რი კვლევები)

რობერტ დიაკონიძე 595935751

02.04.2014-
01.04.2017

36

ახალი თაობის საწარმოო
მნიშვნელობის სტაბილური
ფერმენტების წარმოება

04/19

გიორგი კვესიტაძე
(თამარ ურუშაძე
599116771)

13/03/2014-
12/03/2016

 

37

მაღალეფექტური საშრობი დანადგარის შემუშავება ბიობრიკეტების წარმოებისათვის

04/15

ზვიად ღვინიაშვილი
597900881

10/03/2014-
10/03/2016

0322 77 11 11