მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2013 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტის დასახელება

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტო პერიოდი

1

,,შავი ზღვის აუზის აჭარის რეგიონის მდინარეების ჰიდროეკოლოგიური მახასიათებლები და მათი მყარი ჩამონადენის ბუნებრივი ჰიფროლოგიური რეჟიმის შენარჩუნების გზები"

31/74
(ფუნდამენტური
კვლევები)

ზურაბ დანელია
(მარინე თოფუერია
599517317)

25/04/2013
24/04/2015

2

,,დინამიკურსისტემათაზოგიერთისაკითხი"

31/24
(ფუნდამენტური კვლევები)

გივი გიორგაძე
599323105

15/04/2013
14/04/2014

3

,,საქართველო შუა საუკუნეების
ევროპულსამყაროში"

31/66
(ფუნდამენტური კვლევები)

ზურაბ გამეზარდაშვილი 599281933(მანანა აბაშიძე)

25/04/2013
24/04/2015

4

ბირთვულ ენერგეტიკაში
გამოყენებული აუსტენიტური კლასის კონსტრუქციული
ფოლადების დაღილობით გამოწვეული მიკროსტრუქტურის
ფიზიკა (რღვევის მიკრომექანიკა,
მიკრობზარების   კრისტალოგრაფია)

31/42
(ფუნდამენტური კვლევები)

თამაზ ეთერაშვილი
593243638

15/04/2013
14/04/2016

5

,,მდინარეთა სანაპირო მოწყვლადობის შეფასების მეთოდოლოგია წყალმოვარსნების რისკების გათვალისწინებით"

31/72
(ფუნდამენტური კვლევები)

კერესელიძე დავით
599514090

25/04/2013
24/04/2016

6

სიმრავლეების  და ფუნქციების ზომადობის  ცნების ზოგიერთი
მოდიფიკაცია და მათი გამოყენება

31/25
(ფუნდამენტური
კვლევები)

გოგი ფანცულაია
555371993 (გელა
კირთაძე)

15/04/2013
14/04/2016

7

ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში

31/70
(ფუნდამენტური კვლევები)

კონსტანტინე ფხაკაძე
555543744

25/04/2013
24/04/2015

 

 

8

"ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური,სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა"

31/65
(ფუნდამენტური
კვლევები)

გიორგი ჩიკოიძე
(ლიანა ლორთქიფანიძე
555398093)

25/04/2013
24/04/2016

9

,,რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში
განხორციელებული ეკოციდის
(2008წ)შედეგად წარმოქმნილი
სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და
ნიადაგის დეგრადაციის
საწინააღმდეგო ეფექტური
სტრატეგიის შემუშავება"

30/01
(გამოყენებითი კვლევები)

გოგა ჩახაია
591976762

15/04/2013
14/04/2015

10

,,საამშენებლო და სამთო-
გეოლოგიური სფეროსათვის ალმასკომპოზიციური მასალების წარმოების მაღალეფექტური
ტექნოლოგიისდამუშავება"

30/21
(გამოყენებითი კვლევები)

ნიკოლოზ ლოლაძე
599566476

15/04/2013
14/04/2015

11

"ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობის განაწილების განსაზღვრისათვის"

30/22
(გამოყენებითი კვლევები)

გიორგი კაკაურიძე
579720150

15/04/2013
14/04/2015

12

,,საკვებ-სამკურნალო   მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიების და მოწყობილობების დამუშავება"

30/26
(გამოყენებითი კვლევები)

თამაზმეგრელიძე

25/04/2013
24/04/2015

13

,,ორგანული ნარჩენების უტილიზაცია სამრეწველო ენერგეტიკული ნახშირწყალბადების მიღეის გზით"

30/27
(გამოყენებითი კვლევები)

არჩილჭირაქაძე

25/04/2013
24/04/2015

14

,,საქართველოს შავი ზღვისპირეთის თბოსიცივით მომარაგების
კოევოლუციური მეთოდი"

30/17
(გამოყენებითი
კვლევები)

ვაჟა ჯამარჯაშვილი
(ნიკო ჩახვაშვილი
599100340)

15/04/2013
14/04/2015

15

,,ახალი ტიპის ფუნქციურად
გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური
ელემენტების დამზადება"

 

30/30
(გამოყენებითი კვლევები)

ლევან ნადარეიშვილი
591402952

25/04/2013
24/04/2015

0322 77 11 11