მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2017 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2017 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

#

გრანტის გამცემი

გრანტის დასახელება

 

ხელმძღვანელი

 33

 ევროკავშირი,  Erasmus

 ინოვაციების კომპეტენციების და სამეწარმეო უნარების ხელშეწყობა ინჟინერიაში

 

ო.ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

0322 77 11 11