მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2016 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

#

გრანტის გამცემი


გრანტის დასახელება

ხელმძღვანელი

28

ავსტრიის განათლებისა და კვლევის თანამშრომლობის საერთაშორისო სააგენტო

ACCES აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების   გაზრდისათვის გარემოსდაცვის სწავლებაში


ი. ინაშვილი (კოტე ბზიავა 579501950)

29

ევროკავშირი,
Erasmus

უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინარული   რეფორმა ტურიზმის მენეჯმენტსა და გამოყენებით გეოსაინფორმაციო კურიკულებში


მ. ხურციძე (ეკა ხოხიაშვილი 577722992

30

ტემპუსი

განათლების რეფორმა ცოდნის საერთაშორისო გაცვლის საშუალებით


ნ. ჩაჩავა
551966792

31

ევროკავშირი,
Erasmus

საერთასორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით


ო.ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

32

ევროკავშირი

რეგიონალური    ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკასა და გარემოს დაცვის სამართალში


გ. არაბიძე 
599752458

0322 77 11 11