მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
2013 წლის 28 - 30 მაის ს ატარებს
საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკურ კონფერენციას ,
მიძღვნილს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისა და მისი პირველი დირექტორის , მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი
“ ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები ”
ორგანიზაციის სრული დასახელება:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ღონისძიების სრული დასახელება:
საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია
 “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ ­ ლემები
ჩატარების ადგილი: თბილისი , საქართველო
ჩატარების ვადები: 2013 წლის 28 - 30 მაისი
კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული , ინგლისური , რუსული.
კონფერენციის პროგრამა:
1. წყლის რესურსები , მათი პროგნოზები და მართვა ;
2. საინჟინრო ჰიდროლოგია ;
3. მეტეოროლოგია და კლიმატო ­ ლოგია ;
4. ბუნებრივი გარემოს დაბინძურება ;
5. ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკო ­ ლოგიური პროცესების მოდელი ­ რება.
კონფერენციის ორგანიზატორები:
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია ,
საქართველის საინჟინრო აკადემია ,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
დაწესებულების მისამართი:
თბილისი , 0112, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150 ა , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ( ჰმი ).
საორგანიზაციო კომიტეტი:
თავმჯდომარე
არჩილ ფრანგიშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი
თანათავმჯდომარეები :
თენგიზ ცინცაძე - ჰმი-ის დირექტორი
ნოდარ ბეგალიშვილი
-
ჰმი-ის სა­მეც­ნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, წყლის
რესურსებისა და ჰიდროლოგიური პროგნოზების განყოფილების გამგე,
ბაკურ ბერიტაშვილი
-
ჰმი-ის სა­მეც­ნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,
სწავლული მდივანი - მაია მელაძე – ჰმი-ის უფროსი მეცნი­ერი თანამშრომელი.
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
ვასილ ცომაია
-
ჰმი-ის წყლის   რესურსებისა და ჰიდროლო­გიური პროგნოზების განყოფილების, მთავარი მეცნიერი თანა­მშრომელი,
ელიზბარ ელიზბარაშვილი
-
ჰმი-ის კლიმატოლოგიის და აგრომეტეოროლო­გიის განყოფილების გამგე,
ლიანა ინწკირველი
-
ჰმი-ის ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანების
მონიტორინ­გისა და პროგნოზების განყოფილების გამგე,
თეიმურაზ დავითაშვილი
-
ჰმი-ის ამინდის პროგნოზების, ბუნებრივი
და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფი­ლების გამგე,
ნარინე არუთინიანი
-
ჰმი-ის დირექტორის თანაშემწე,
იზაბელა გელაძე
-
ჰმი-ის მდივა­ნი_რეფერენტი.
ღონისძიების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირი:
თენგიზ ცინცაძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორო -
                ლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი .
თელ:   (+995 32) 595 11 60
M ობ: (+599) 50 38 75
ტენგო_ ჰყდრო@ ლივე. რუ
დამატებითი ინფორმაცია:
კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები ( სტატიები ) გამოიცემა ჰიდრომეტეორო ­ ლოგიის ინსტიტუტის შრომათა ცალკე კრებულად .
კონფერენციაში მონაწი ­ ლეობისათვის საჭიროა საორგანიზაციო კომიტეტში 2013 წლის 20 თებერვლამდე წარმოა ­ დ ­ გინოთ სამეცნიერო ნაშრომის სათაური და რეზიუმე ქართულ , რუსულ , ინგლისურ ენებზე არა უმეტეს 200 სიტყვისა , ხოლო 2013 წლის 25 აპრილამდე - სტატიის ელექტრონული ვერსია ( არა უმეტეს 3-5 გვერდისა ).
საორგანიზაციო კომიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
0112, თბილისი -12, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150 ,
ტელ : 295-10-47, 295-11-60,  ფაქსი 295-11-60. 
ელ . ფოსტა: ecohydmet@yahoo.com

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11