მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

201 3 წლის 17-19 მაისს  საქა რთველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  ჩატარდება
ახალგაზრდა მეცნიერთა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია
 „ქიმია დღეს - 2013“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 2013 წლის 17-19 მაისს ატარებს  ახალგაზრდა მეცნიერთა მესამე საერთაშორისო კონფერენციას "ქიმია დღეს-2013".
 საორგანიზაციო კომიტეტი  კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდა მეცნიერს, დოქტორანტს, მაგისტრანტს, ბაკალავრს.
ღონისძიების მიზანია ქიმიისადმი ახალგაზრდების ინტერესის გაზრდა, მათი ჩართვა აქტიურ სამეცნიერო შემოქმედებით საქმიანობაში, რათა ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლე-
ვარებმა მოახდინონ მიღწეული შედეგებისა და გამოცდილების გაზიარება ურთიერთ- თანამშრომლობის ჩამოყალიბებისა და მისი შემდგომი გაღრმავებისთვის.
კონფერენციასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11