საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები

 1. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი;
 2. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის  გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი;
 3. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი;
 4. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტი;
 5. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი;
 6. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი;
 7. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი;
 8. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი;
 9.  სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი “ტალღა”;
 10. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი;
 11. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ინსტიტუტი “ტექინფორმი”;
 12. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
 13. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი;
 14. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი;
 15. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვანტური ფიზიკის და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი;