საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სახელმწიფო გრანტების 2014 წლის გამარჯვებული პროექტები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

 1.  ახალი  მეთოდიკით ებული მსოფლიო დონის 3 სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა.
 2. კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ.
 3. კიბეზე მავალი სატრანსპორტო საშუალება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის. 
 4. ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა პროსტატის კიბოს ადრეულ სტადიაზე ვიზუალიზაციისა და დიაგნოსტირებისთვის
 5. ბაზალტის ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერულ კოპოზიციური მასალების კვლევა, მაღალი წნევის ბალონების და ქარის როტორების დამზადება“.
 6. თბურამძრავიანი დიაფრაგმული ტუმბო წყლის გაცხელების ავტონომიური ჰელიოსისტემისათვის: წინასაწარმოო მოდელის დამუშავება.
 7. ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNet.
 8. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სამელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით.
 9. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. 
 10. ინოვაციური მწვანე ალტერნატივა საქართველოს მაგალითზე - ქარის და მზის ენერგიის მამრავლებელი ელექტროსადგურების საპროექტო მაჩვენებლების დადგენა. 
 11. ახალი მაღალცეცხლგამძლე   მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის.