საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2006-2007 წლებში შესრულებული საგრანტო პროექტების ნუსხა


საგრანტ
ფონდის დასახელება
საგრანტო პროექტის  თემა
შემსრულებელი
საგრანტო დაფინანსების მოცულობა
 1
 
GNSF*
 
ბირთვული რეაქტორების კონსტრუქციის რღვევის ფიზიკა;
თამაზ ეთერაშვილი
 
91 115  ლ.
2
GNSF
გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების შესწალვა;
გიორგი ჯანდიერი
 
93 420 ლ.
3
GNSF
 
ასაწყობი, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი;
ზურაბ დენიძე
66 379 ლ.
4
 
GNSF
 
პერსპექტიული ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შექმნისათვის;
 
რაფიელ ჩიქოვანი
150 000 ლ.
 
5
GNSF
გარემოში ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების შემუშავება;
გურამ ქევანიშვილი
150 000 ლ.
6
 
ISTC**  G-1160 
ნანოკრისტალური სცინტილატორებ
ნიკოლოზ ჯალაბაძე
289 239 $
7
ISTC  G-1196  
პლაზმოტრონი ფხვნილოვანი მასალებით დაფარვისათვის
მალხაზ ხუციშვილი
69 000 $
8
ISTC  G-1219     
არაწრფივი ტალღების კვლევა
გურამ ადამაშვილი
180 000 $
9
ISTC   G-1255          
პლაზმის  მანქანა ზედაპირების დამუშავებისათვის
ზაურ ბათჰაძე              
250 000 $
10
ISTC  G-1335  
სპინ-პოლარიზებული ტრანსპორტი ფერომაგნიტურ ნახევარგამტარებში
პაატა კერვალიშვილი
300 000 $
11
ISTC   G-1376  
ელექტრომაგნიტური ტალღები ტურბულენტურ მედიაში
გიორგი ჯანდიერი
156 300 $
12
ISTC  G-698
კარიერის წყლის გაწმენდა მჟავებისაგან
შალვა ანდღულაძე
298 600 $
13
ISTC   G-916
როტორის ცვლადი გეომეტრია ცენტრიდანული ძალების კომპენსირებით
რაულ თურმანიძე
302 642 $
14
ISTC   G-945.2 
საქართველოს მეშახტეთა რეგიონების მძიმე ლითონებით დაზიანება
ზიზი  სვანიძე
248 200 $
15
ISTC    G-961  
ტიტანის კარბიდის ახალი მასალები
ნიკოლოზ ჯალაბაძე
301 633 $
16
STCU  Gg-59
მაღალი წნევის პოლიმერული საავტომობილო ბალონების დამზადების ტექნოლოგია
მერაბ შვანგირაძე
44 403 $
17
STCU   3614
მოძრავი შემადგენლობის მონიტორინგის სისტემა
ნიკოლოზ მღებრიშვილი
126 000 $
18
CRDF***  GEE-2696-TB-05
მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების,  რელსების ცვეთისა და დაზიანების დამდგენი მოწყობილობა
ნიკოლოზ მღებრიშვილი
56 000 $
19
STCU    3596
კრისტალური  მესერის ანიზოტროპულობის გავლენა სამედიცინო დანიშნულების საფირონის იმპლანტანტების დამუშავებასა  და ხარისხზე
დავით ბუცხრიკიძე
100 000 $
20
STCU    3963
მყარსაწვავიანი რაკეტების პოლიმერული კორპუსების უტილიზების ტექნოლოგია
მერაბ შვანგირაძე
43 412 $
21
CRDF - First Step to Market Program
ახალი ტიპის დეფორმირებადი თუჯები, როგორც ნავთობმოპოვების სფეროს ჭაბურღილების ფოლადის მოწყობილობათა ეფექტური შემცვლელები
ელგუჯა ქუთელია
25 000 $
22
CRDF -  Bilateral Grants Program 2
ნანოკრისტალური სცინტილაციური მასალების მიღების ახალი ტექნოლოგიის დამუშავება
 
ნიკოლოზ ჯალაბაძე
28 000 $
23
CRDF -   Bilateral Grants Program 2
ინდოლ-შემცველი ბენზოფურანები - როგორც ახალი თაობის, პოტენციური, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებები
 
თეიმურაზ ხოშტარია
35 000 $
24
CRDF -  Cooperative Grants Program (CGP)
 
მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების,  რელსების ცვეთისა და დაზიანების დამდგენი მოწყობილობა
ნიკოლოზ მღებრიშვილი
46 750  $
25
ISTC  G-446
ბიოკომპოზიტები ბაქტერიოფაგებთან
ვახტანგ ბერიძე
210 201 $
26
ISTC  G-802
ბიოდეგრადირებადი პოლი-ეპოქსიდური ამიდები
რამაზ  ქაცარავა
296 990 $
საქართველოს ტექნიკურუნივრსიტეტში 2008 წელს შესრულებული საგრანტო პროექტების ნუსხა 

 
 
 
საგრანტო ფონდის დასახელება
 
საგრანტო პროექტის თემა
 
შემსრულებელი
 
შესრულების ვადები
 
საგრანტო
დაფინანსების
მოცულობა
 
 
 
 
 
 
1
GNSF 
 
სილიკომანგანუმის მიღების ახალი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად საშიში მანგანუმიანი ნარჩენების უტილიზაციას
გ.სიმონგულაშვილი
31/12/09
80 000ლ
 
 
 
 
 
2
 
 
GNSF  
თანამედროვე სამელიორაციო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდიკა ცვალებადი მასის დინამიკის თეორიის
გამოყენებით
ტ. კვიციანი
31/12/09
94 411ლ
 
 
 
 
 
3
GNSF  
 
 
 
მანგანუმის ნახევრადქიმიური და ქიმიური პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიების დამუშავება
შენგელია
31/12/09
99 500ლ
 
 
 
 
4
 
GNSF  
 
ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები ფუმარის მჟავისა და   ლეიცინისა
დგებუაძე
31/12/09
97 333ლ
 
 
 
 
5
 
 
GNSF  
ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ახალი ტექნოლოგია მარკოვის ანალიზური, ეკონომიკური და კომპიუტერული მოდელების გამოყენებით
რ. კაკუბავა
31/12/09
51 902ლ
 
 
 
 
 
6
 
 
GNSF  
კომპოზიტურ დრეკად სხეულებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფიზიკური ველების ურთიერთქმედების არაკლასიკური ამოცანები
დ. ნატროშვილი
31/12/09
150 000ლ
 
 
 
 
 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2009 წელს შესასრულებელი საგრანტო პროექტების ნუსხა 

 
 
 
 
საგრანტო ფონდის დასახელება
 
საგრანტო პროექტის თემა
 
შემსრულებელი
შესრულების ვადები
 
 
საგრანტო დაფინანსების მოცულობა
1
 
 
 
GSNF
მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის აუზის ეკოლოგიური პრობლემები
 
 
ნ. ფოფორაძე
 
28/08/11
 
111 333ლ
2
 
 
 
 
GSNF
 
 
 
მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პრიცესების კვლევა და კონტროლი
 
 
თუთბერიძე
(თანამონაწილე)
 
28/02/11
 
91 000ლ
3
 
GSNF
საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება
 
 
ნ ბოკუჩავა
 
31/08/10
 
65 538ლ
4
 
 
 
 
GSNF
ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა კონცენტრირების, აგრეთვე კონცენტრატიდან ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური
ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა
 
 
ნ. ჩხუბუანაშვილი
 
28/02/10
 
98 556ლ
5
 
 
 
GSNF
ზემაღალი სისუფთავის გალიუმის და 3.დ-გარდამავალი ლითონების ახალი მოდელური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ნანოსტრუქტურული კვლევა
 
 
ქუთელია
 
28/02/11
 
 
98 000ლ
6
 
GSNF
დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული
დამოკვლევა ქვემოთ მიმართულ ხურების ზედაპირზე
 
 
გიგინეიშვილი
 
28/02/11
 
100 000ლ
7
 
 
 
 
GSNF
ნანოკრისტალური კომპოზიციური მასალების მიღების საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება
 
ნ. ჯალაბაძე
 
28/02/12
 
 
148 667ლ
8
 
 
 
 
GSNF
ბორის ნიტრიდის ნანოსტრუქტურების გეომეტრია
 
ლ. ჩხარტიშვილი
 
28/02/10
 
 
 
25 000ლ
 
9
 
 
 
 
GSNF
სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საგართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონებისათვის
 
 
შ. გაგოშიძე
 
28/02/12
 
89 590ლ
10
 
 
GSNF
დაძველებული ენერგეტიკული ზეთების რეგენერაცია Iართული ბეტონიტური თიხების გამოყენებით
 
 
ნაცვლიშვილი
 
28/02/12
 
95 616ლ
11
 
 
 
 
GSNF
ტუტესა და შემავსებლებს შორის რეაქციის (ღ) ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ბეტონის ნაგებობების სტრუქტურული მდგრადობის შეფასება (ახალი მიდგომა და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამა).
 
 
ა. მოწონელიძე
 
28/02/12
 
116 122ლ
12
 
 
 
 
GSNF
ჭიათურის ღარიბი მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტის მიღებისა და მისგან სიკილომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება
 
 
ნ. წერეთელი
 
31/08/10
 
65 250ლ
13
 
 
 
 
 
GSNF
საგანგებო სიტუაციებში მართვითი გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი კომპიუტერული მეთოდების და მოდელების
დამუშავება
 
 
ლ. იმნაიშვილი
 
28/02/12
 
146 995ლ


 

რუსთაველის ფონდის გრანტი

 
 
საგრანთო ფონდის დასახელება
 
საგრანტო პროექტის თემა
შემსრულებელი
შესრულების ვადები
საგრანტო დაფინანსების მოცულობა
1
A-02-09
საქართველოს სამხედრო უსაფრთხოების მდგრადი განვითარებისათვის       -ს და მისი წევრი სახელმწიფოების ნორმატიული მასალების,კატეგორიების და ტერმინების მიხედვით, ქართულ ენაზე სამხედრო ცნებების დადგენა და სრული, სისტემატიზებული და კლასიფიცირებული ნაშრომის
შექმნა
 
თ. შუბლაძე
31/12/11
1494ლ
 
 

უკრაინის გრანტები

 
 
საგრანტო ფონდის დასახელება
საგრანტო პროექტის თემა
შემსრულებელი
შესრულების ვადები
საგრანტო დაფინანსების მოცულობა
1
YSTC
გადაცემის ციფრული სისტემების ინფორმაციული მწარმოებლუტობის ამაღლება
მ. ელიზბარაშვილი
30/09/10
25 000$
2
YSTC
კავკასიის კულტურული და ველური ვაზის ანალიზი ვარიაბელური ქლოროპლასტური და ბირთვული დნმ-ის თანმიმდევრობების გამოყენებით
თ. ბუაჩიძე
30/09/10
8 400$
3
YSTC
ახალი ინტეგრალური ტერაჰერცული გამოსხივების წყარო
ლ. იმნაიშვილი
31/12/09
4 460$
 
 
 
 

აშშ-ს გრანტები

 
 
საგრანტო ფონდის დასახელება
საგრანტო პროექტის თემა
შემსრულებელი
შესრულების ვადები
საგრანტო დაფინანსების მოცულობა
1
 
GRDF
ECI-GA-28
ენერგეტიკის სექტორში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შემუშავება
ა. ფრანგიშვილი
15/04/09-14/01/10
189 998$
 
 (*) GNSF -  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი
(**) ISTC -  საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
(***) CRDF - აშშ-ის სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ფონდი