საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

შესრულებული პროექტები

 

სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრების პროექტები (2013-2017 წ.წ.)საქართველოს ტექნიკურუნივრსიტეტში 2008 წელს შესრულებული საგრანტო პროექტების ნუსხა 

საგრანტო ფონდის დასახელება

საგრანტო პროექტის თემა

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

საგრანტო

დაფინანსების

მოცულობა

 

 

 

 

 

 

1

GNSF 

სილიკომანგანუმის მიღების ახალი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად საშიში მანგანუმიანი ნარჩენების უტილიზაციას

გ.სიმონგულაშვილი

31/12/09

80 000ლ

2

GNSF  

თანამედროვე სამელიორაციო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდიკა ცვალებადი მასის დინამიკის თეორიის

გამოყენებით

ტ. კვიციანი

31/12/09

94 411ლ

3

GNSF  

მანგანუმის ნახევრადქიმიური და ქიმიური პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიების დამუშავება

შენგელია

31/12/09

99 500ლ

4

GNSF  

ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდები ფუმარის მჟავისა და   ლეიცინისა

დგებუაძე

31/12/09

97 333ლ

5

GNSF  

ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ახალი ტექნოლოგია მარკოვის ანალიზური, ეკონომიკური და კომპიუტერული მოდელების გამოყენებით

რ. კაკუბავა

31/12/09

51 902ლ

6

GNSF  

კომპოზიტურ დრეკად სხეულებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფიზიკური ველების ურთიერთქმედების არაკლასიკური ამოცანები

დ. ნატროშვილი

31/12/09

150 000ლსაქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2009 წელს შესასრულებელი საგრანტო პროექტების ნუსხა 

საგრანტო ფონდის დასახელება

საგრანტო პროექტის თემა

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

საგრანტო დაფინანსების მოცულობა

1

GSNF

მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის აუზის ეკოლოგიური პრობლემები

ნ. ფოფორაძე

28/08/11

111 333ლ

2

GSNF

მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პრიცესების კვლევა და კონტროლი

თუთბერიძე

(თანამონაწილე)

28/02/11

91 000ლ

3

GSNF

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება

ნ ბოკუჩავა

31/08/10

65 538ლ

4

GSNF

ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა კონცენტრირების, აგრეთვე კონცენტრატიდან ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური

ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა

ნ. ჩხუბუანაშვილი

28/02/10

98 556ლ

5

GSNF

ზემაღალი სისუფთავის გალიუმის და 3.დ-გარდამავალი ლითონების ახალი მოდელური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ნანოსტრუქტურული კვლევა

ქუთელია

28/02/11

98 000ლ

6

GSNF

დუღილის თბოგადაცემის მულტიფაქტორინგის ექსპერიმენტული

დამოკვლევა ქვემოთ მიმართულ ხურების ზედაპირზე

გიგინეიშვილი

28/02/11

100 000ლ

7

GSNF

ნანოკრისტალური კომპოზიციური მასალების მიღების საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება

ნ. ჯალაბაძე

28/02/12

148 667ლ

8

GSNF

ბორის ნიტრიდის ნანოსტრუქტურების გეომეტრია

ლ. ჩხარტიშვილი

28/02/10

25 000ლ

9

GSNF

სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საგართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონებისათვის

შ. გაგოშიძე

28/02/12

89 590ლ

10

GSNF

დაძველებული ენერგეტიკული ზეთების რეგენერაცია Iართული ბეტონიტური თიხების გამოყენებით

ნაცვლიშვილი

28/02/12

95 616ლ

11

GSNF

ტუტესა და შემავსებლებს შორის რეაქციის (ღ) ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ბეტონის ნაგებობების სტრუქტურული მდგრადობის შეფასება (ახალი მიდგომა და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამა).

ა. მოწონელიძე

28/02/12

116 122ლ

12

GSNF

ჭიათურის ღარიბი მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტის მიღებისა და მისგან სიკილომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება

ნ. წერეთელი

31/08/10

65 250ლ

13

GSNF

საგანგებო სიტუაციებში მართვითი გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი კომპიუტერული მეთოდების და მოდელების

დამუშავება

ლ. იმნაიშვილი

28/02/12

146 995ლ 

რუსთაველის ფონდის გრანტი

 

საგრანთო ფონდის დასახელება

საგრანტო პროექტის თემა

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

საგრანტო დაფინანსების მოცულობა

1

A-02-09

საქართველოს სამხედრო უსაფრთხოების მდგრადი განვითარებისათვის       -ს და მისი წევრი სახელმწიფოების ნორმატიული მასალების,კატეგორიების და ტერმინების მიხედვით, ქართულ ენაზე სამხედრო ცნებების დადგენა და სრული, სისტემატიზებული და კლასიფიცირებული ნაშრომის

შექმნა

თ. შუბლაძე

31/12/11

1494ლ


უკრაინის გრანტები

საგრანტო ფონდის დასახელება

საგრანტო პროექტის თემა

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

საგრანტო დაფინანსების მოცულობა

1

YSTC

გადაცემის ციფრული სისტემების ინფორმაციული მწარმოებლუტობის ამაღლება

მ. ელიზბარაშვილი

30/09/10

25 000$

2

YSTC

კავკასიის კულტურული და ველური ვაზის ანალიზი ვარიაბელური ქლოროპლასტური და ბირთვული დნმ-ის თანმიმდევრობების გამოყენებით

თ. ბუაჩიძე

30/09/10

8 400$

3

YSTC

ახალი ინტეგრალური ტერაჰერცული გამოსხივების წყარო

ლ. იმნაიშვილი

31/12/09

4 460$


აშშ-ს გრანტები

საგრანტო ფონდის დასახელება

საგრანტო პროექტის თემა

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

საგრანტო დაფინანსების მოცულობა

1

GRDF

ECI-GA-28

ენერგეტიკის სექტორში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შემუშავება

ა. ფრანგიშვილი

15/04/09-14/01/10

189 998$


(*) GNSF -  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
(**) ISTC -  საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი 
(***) CRDF - აშშ-ის სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ფონდი