საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სამეცნიერო პროექტების კონკურსი

შიდა საუნივერსიტეტო გრანტები


 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2013 წლის კონკურსში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამარჯვებული პროექტები  

გამოყენებითი  კვლევებისათვის
1.       ახალი წყალმედეგი დატკეპნილი ბეტონები და მათი გამოყენება მშენებლობაში
2.       არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლოგიის დამუშავება
3.       მოდიფიცირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი
4.       ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე
5.       ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და
          ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა
6.       ნივრის პასტის ტექნოლოგია
 
ფუნდამენტური კვლევებისათვის
1.      ახალი ტიპის მოტივტივე–მოცურავე  ტალღა–შემარბილებელ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა კომპლექსის შემუშავება სანაპირო
          ზოლისა და ღია პორტების შტორმული ტალღებისაგან დასაცავად
2.       ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა-შემუშავება
3.       სინათლით მართვადი გიროტროპია თხევად კრისტალებში ინფორმაციის ჩასაწერად
4.       მრავალკომპონენტიანი  დრეკადი  სტრუქტურების დინამიკის მათემატიკური მოდელების გამოკვლევა სრულად შეუღლებული
          თერმო-მექანიკური და ელექტრო-მაგნიტური  ველების გათვალისწინებით
5.       ურთიერთკავშირი ნიშნებსა და გადანაცვლებებს შორის ვექტორთა კომპაქტურ შეჯამებაში: თეორია და გამოყენებები
6.       ოპტიკური სოლიტონები ანიზოტროპულ ნანოსტრუქტურებში
7.       არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი
          არეები, გამოყენება
8.       გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანები
9.       სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების  (SPIONs )   გამოყენების პერსპექტივები  ჭრილობების შეხორცებაში
          (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
10.     შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის
         კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში
11.    თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების  საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა 
        ( ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)
12.    ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა
 
მერიის მიერ გამოცხადებული კონკურსი გამოგონებებზე

 

2010 წელს მეცნიერების განვითარების ხელშემწყობ კომისიაში წარდგენილი
პროექტები ნომინაციების მიხედვით