საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

 

სტუ-ს სტრუქტურაში შემავალი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (I ნაწილი)


სტუ-ს ფაკულტეტებზე წარმოებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში (II ნაწილი)