საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

 

სტუ-ის სტრუქტურაში შემავალი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (I ნაწილი)


სტუ-ის ფაკულტეტებზე წარმოებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში (II ნაწილი)